NSPLiM 2021

W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie oraz wywiady telefoniczne.  Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez Internet lub telefon na infolinii spisowej. Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz.

Czytaj dalej…


Ważne! Projekt „Opieka nad dziećmi do lat 3”

Gmina Dobroń przygotowuje się do składania wniosku o dofinansowanie ze środków UE związanego z opieką nad dziećmi do lat 3. W ramach projektu będzie możliwość zatrudnienia niani/opiekunki do dziecka. Wsparcie zostanie skierowane do wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na poziom dochodu w rodzinie. Wsparcie może być skierowane wyłącznie do osób pracujących przed urodzeniem dziecka, to jest matek na urlopach wychowawczych i macierzyńskich. Umowa aktywizująca jest zawierana pomiędzy rodzicem a nianią/opiekunką. Maksymalna wartość vouchera nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia za pracę. Okres finansowania niani nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Osoby, które wyrażają chęć udziału w projekcie prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Dobroniu pod nr tel. 43/ 67 72 130 w. 128.


Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Uprzejmie informuję, że ogłoszony został Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Celem Konkursu jest zmobilizowanie gmin do aktywnego promowania idei samospisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Konkurs adresowany jest do gmin, na terenie których objęte spisem powszechnym są osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, jak również osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania, które w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. dokonają samospisu internetowego prowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie Narodowego Spisu Powszechnego 2021 https://spis.gov.pl/.

Konkurs przeprowadzany jest od 15 lipca do 30 września 2021 r.  Rejestracja uczestników oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego do wzięcia udziału w Konkursie będzie możliwa od 15 lipca do 30 września 2021 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem specjalnie utworzonej do tego celu aplikacji webowej dostępnej pod adresem: https://rejestracja.stat.gov.pl/KonkursGmin/.

Wyłonienie zwycięskich gmin nastąpi do 15 listopada 2021 r.  

W konkursie gminy w każdym województwie otrzymają nagrody,  dodatkowo Komitety Konkursowe będą mogły przyznać nagrodę specjalną Prezesa GUS w  każdym województwie. Nagroda przeznaczona jest dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z Urzędem Statystycznym, gdzie brane są pod uwagę wszystkie działania obejmujące okres od początku do końca trwania NSP 2021 tj. od 1.04.2021 r. do 30.09.2021 r. do godziny 23:59

Wszystkie informacje związane z konkursem, Regulamin, skład Jury, będą opublikowane na stronie Internetowej konkursu.

Osobą wyznaczoną w województwie łódzkim do kontaktu w sprawie konkursu jest p. Marta Gonerska (42 683 90 14, m.gonerska@stat.gov.pl ).

 

Kolejny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych – gmina Dobroń

W dniu 1 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021.

Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń – Gminny Komisarz Spisowy w Dobroniu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od dnia 20 lipca 2021 r. do dnia 22 lipca 2021 r. do godziny 11.00. Czytaj dalej…


Co warto wiedzieć o identyfikatorze rachmistrza

Rachmistrzowie spisowi zaczną odwiedzać respondentów, którzy do tej pory nie spisali się przez Internet, na infolinii lub w trakcie wywiadu telefonicznego.

Rachmistrza, który odwiedza respondenta w celu przeprowadzenia wywiadu spisowego można poprosić o wylegitymowanie się oficjalnym identyfikatorem. Każdy rachmistrz powinien mieć go przy sobie i okazać na prośbę respondentowi.

Identyfikator musi zawierać następujące informacje:

  1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
  2. numer identyfikatora oraz hologram,
  3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
  4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
  5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony,
  6. informację na odwrocie, na terenie jakiego województwa rachmistrz jest upoważniony do zbierania danych.

W przypadku dalszych  wątpliwości warto skorzystać z  pozostałych możliwości weryfikacji rachmistrza jakie zapewniło Centralne Biuro Spisowe. Można to zrobić m.in. poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/

Czytaj dalej…