Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.     

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto. Czytaj dalej…


Przedszkole od nowa!

Wniosek o dofinansowanie, złożony przez Gminę Dobroń, na utworzenie 2 nowych oddziałów przedszkolnych w Chechle Drugim przeszedł pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną. Obecnie jest na etapie negocjacji. Gmina ma dużą szansę uzyskania środków zewnętrznych w kwocie ponad 700 tys. zł na stworzenie miejsc przedszkolnych dla 50 dzieci. Planowany termin otwarcia to wrzesień 2020 roku. Czytaj dalej…


Wniosek na doposażenie sali gimnastycznej i sali fitness w Szkole Podstawowej w Chechle Drugim

W dniu 31 stycznia br. Gmina Dobroń złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wniosek o przyznanie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Wniosek obejmuje zakup wyposażenia do sali gimnastycznej oraz utworzenie sali fitness w Szkole Podstawowej w Chechle Drugim. Kwota dofinansowania wynosi 100.000,00 zł. Koszt całkowity zadania to 125.000,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na kwiecień 2020 roku.


Wniosek o dotację na drogę.

W dniu 30 stycznia 2020 roku Gmina Dobroń złożyła wniosek o przyznanie środków z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi w Markówce gm. Dobroń”. Projekt obejmuje wyremontowanie drogi na odcinku 990 m i szerokości 4,5 m wraz z poboczami. Nowa droga zyska nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych.


Kurs chemizacyjny

Biuro Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
w Pabianicach

 zaprasza na

jednodniowy kurs chemizacyjny przeznaczony dla rolników, którym wygasły uprawnienia w tym zakresie.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobroniu,

11 Listopada 9, 95-082 Dobroń,

w dniu 18.02.2020 roku (wtorek),
o godzinie 9.00.


Mieszkańcy sołectwa Zakrzewki, Dobroń Mały i Dobroń Duży!

Znalezione obrazy dla zapytania projekt domu grafika

Mieszkańcy sołectwa Zakrzewki, Dobroń Mały i Dobroń Duży!

           Niniejszym informuję wszystkich zainteresowanych przeznaczeniem swoich działek położonych w granicach przygotowywanej przez Gminę aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży, że została opracowana pierwsza wersja projektu nowego planu. Ten, jeszcze roboczy, projekt chcę Państwu przedstawić do wglądu zanim zostanie przekazany oficjalną drogą do uzgodnień i opiniowania przez właściwe w sprawie organy i jednostki administracji publicznej.

W szczególności proszę o sprawdzenie w Urzędzie Gminy, na rysunku planu i w tekście planu, jakie są proponowane ustalenia dla Państwa działek położonych w sołectwach Zakrzewki, Dobroń Mały i Dobroń Duży przy istniejących drogach gminnych tam, gdzie jest proponowana zabudowa zagrodowa związana z prowadzeniem gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Na tych terenach można jeszcze zmienić przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ale też można zabudowę jednorodzinną zmienić na zagrodową. Nie można jednak na terenach o funkcjach mieszkaniowych zmienić przeznaczenia na zabudowę produkcyjno-usługową czy też same usługi, bowiem plan nie może naruszać ustaleń obowiązującego dla gminy Dobroń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Chcę Państwu umożliwić zapoznanie  się z projektem planu do końca lutego 2020 r. Po tym terminie Państwa uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości – uwzględnione. Wystąpiłem także z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych III klasy bonitacyjnej o powierzchni 2,68  ha na cele nierolnicze. Po uzgodnieniu projektu planu przez wszystkie właściwe organy i jednostki administracji publicznej (tj. Wojewodę Łódzkiego, Zarząd Województwa Łódzkiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, zarządców drogi wojewódzkiej i powiatowej, Starostę Pabianickiego, Powiatową Komendę Policji  i organy ds. bezpieczeństwa państwa, Sanepid Powiatowy i inne) projekt zostanie już formalnie wyłożony do publicznego wglądu na okres 3 tygodni z możliwością składania uwag jeszcze 2 tygodnie po upływie terminu wyłożenia, a o tym terminie stosowne obwieszczenia i ogłoszenia ukażą się w lokalnej prasie, na stronie internetowej gminy, u sołtysów na tablicy ogłoszeń. Będzie też dyskusja publiczna z udziałem głównego projektanta planu.

Projekt planu jest udostępniony w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 listopada 9, 95-082 Dobroń w godzinach urzędowania w pok. nr 23.


Przerwa w dostawie energii elektrycznej

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

19.02.2020r. godz. 8-15 Mogilno Małe do nr 19 (stacja 3-0575)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.


Zwrot podatku akcyzowego!

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 

  • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Koncert Noworoczny Dobroń 2020

W minioną niedzielę, 26 stycznia 2020 r., odbył się już – po raz ósmy – Koncert Noworoczny. Jak zawsze patronat nad koncertem objął Wójt Gminy Dobroń, Robert Jarzębak, a organizatorem było Dobrońskie Centrum Kultury. Uroczystość prowadzona była przez Teresę Dzielską, instruktora Teatru sPokoLeń, oraz Monikę Rybak, Dyrektora Dobrońskiego Centrum Kultury. Niestety ze względu na ważne sprawy rodzinne i zdrowotne, nie było z nami Pana Wójta Roberta Jarzębaka. Koncert rozpoczął się o godz. 16.00 powitaniem przybyłych gości, a następnie – jak co roku – występami grup artystycznych działających przy DCK. Mieliśmy okazję wysłuchać kolęd i pastorałek, w nowej aranżacji, w wykonaniu najstarszej grupy, czyli Chóru „Lutnia”, działającego pod kierunkiem p. Piotra Cynarskiego. Zaprezentowała się również Orkiestra Dęta, pod batutą kapelmistrza Pana Mirosława Klepaczki, prezentując program, na który złożyły się przede wszystkim utwory muzyki rozrywkowej. Zespół Fresh Move wystąpił – niezmiennie od ośmiu lat – w choreografii Pani Katarzyny Sujeckiej.

Czytaj dalej…


Przerwa w dostawie energii elektrycznej

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

07.02.2020r. godz. 8-15  Dobroń (stacja 3-1944) ul. Cyprysowa, Jodłowa, Sportowa

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.