Full name:
Emilia Jardzioch
Nickname:
EJ
Website:
Description:

Posts by EJ

Projekt „Zdalna szkoła”

Gmina Dobroń realizuje projekt „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach.

Kwota dofinansowania: 60.000,00 zł

Opis projektu: zakup 22 sztuk laptopów z programem biurowym Microsoft Office 2019 Standard MOLP EDU na potrzeby nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Dobroń


12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, który przypada na dzień 12 maja Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak składa wszystkim Paniom i Panom wykonującym te zawody najserdeczniejsze życzenia, a przede wszystkim wyrazy szczerego uznania i gorące podziękowania za zaangażowanie i poświęcenie. Życzymy wytrwałości i cierpliwości oraz siły w wypełnianiu codziennej misji. Niech każdy dzień przynosi wiele satysfakcji i zadowolenia z życia zawodowego i osobistego.


Konkurs plastyczny – „Wiosna z mojego okna”

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Konkursie plastycznym „Wiosna z mojego okna” organizowanym przez WFOŚiGW w Łodzi w ramach akcji #zostańwdomu

Przedmiotem Konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej płaskiej w formie:

  • rysunku,
  • grafiki,
  • obrazu,
  • collage lub techniki mieszanej

obrazujących budzącą się do życia wiosenną florę i faunę, którą autor pracy obserwuje z okna swojego mieszkania.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:

  • kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym,
  • kategoria II – uczniowie klas 0-3 szkół podstawowych,
  • kategoria III – uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych.

Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę!

Czytaj dalej: www.wfosigw.lodz.pl/konkurs-plastyczny


Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Możliwość komentowania Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku została wyłączona

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć. Read more…


ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

Możliwość komentowania ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej została wyłączona

Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać
w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy
w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. – Termin naboru mija z końcem sierpnia – informuje Paweł Mucha, rzecznik prasowy ARiMR.

O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek
o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Read more…


Przypomnienie o obowiązku wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Możliwość komentowania Przypomnienie o obowiązku wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych została wyłączona

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Dobroń przypominamy, że 31 maja br. upływa ustawowy termin uiszczenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowo określonym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Termin wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania. II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacać na:

konto PA-CO-BANK PABIANICE
74 8788 0009 0400 2411 2015 0015


Obchody Święta Konstytucji 3 maja

Ze względu na czas, w jakim się znajdujemy, tegoroczne gminne uroczystości związane z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja zostały ograniczone do minimum. Po mszy świętej Wójt Gminy Dobroń oraz Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu złożyli kwiaty przy pomniku na placu kościelnym. W uroczystości wzięły udział również poczty sztandarowe. Zachowane zostały wszelkie środki ostrożności. Read more…


Życzenia

                        

Z okazji obchodów Dnia Strażaka, pragniemy złożyć serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie.

Życzymy satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności  w pracy zawodowej.

 

Prezes Zarządu Gminnego             Przewodniczący Rady Gminy
    ZOSP RP w Dobroniu                               w Dobroniu
        Stefan Ropęga                                    Janusz Szerffel

Komendant Gminny  OSP                     Wójt Gminy Dobroń
        Marek Kozieł                                    Robert Jarzębak