Studium wykonalności do projektu „Termomodernizacja budynków”

zz

Wójt Gminy Dobroń, Pan Robert Jarzębak, podpisał umowę z firmą PHIN Inwestycje na wykonanie Studium Wykonalności do projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W ramach projektu zostanie poddanych termomodernizacji 12 budynków – 6 użyteczności publicznej i 6 komunalnych.


Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta

Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Zadanie Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Wymagane dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy 1) wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry;
2) fragment mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi działkami, na których wystąpiła szkoda;
3) aktualny wypis z rejestru gruntów;
4) umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki);
5) upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli;
6) pozwolenie na budowę (w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych) lub pozwolenie wodno-prawne (w przypadku korzystania z wód płynących).
Forma załatwienia sprawy 1) zgłoszenie przez poszkodowanego szkody w formie wniosku, niezwłocznie po jej wystąpieniu;
2) weryfikacja wniosków i wyznaczenie terminu wizji terenowej;
3) oględziny terenu i ustalenie szkód wyrządzonych przez bobry,
sporządzenie protokołu;
4) naliczenie wysokości odszkodowania;
5) wypłata odszkodowania w ramach posiadanych przez RDOŚ w Łodzi środków.
Miejsce złożenia dokumentów Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
tel.: 42 66-50-370, fax: 42 66-50-371
e-mail: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl
Opłata Brak.
Tryb odwoławczy Odwołanie na drodze powództwa cywilnego do sądu powszechnego.
Uwagi / inne informacje Brak.
Wnioski do pobrania wniosek
oświadczenie do reprezentowania w postępowaniu
oświadczenie do celów podatkowych