UWAGA!

R O L N I K U!

Jesteś użytkownikiem profesjonalnym.
Zapoznaj się z przepisami i przestrzegaj  ich we własnym interesie!

Jeżeli stosujesz środki ochrony roślin dla użytkowników profesjonalnych w produkcji rolniczej i leśnictwie, musisz przestrzegać trzech najważniejszych obowiązków wynikających z przepisów polskiego i unijnego prawa:

  • Ukończ specjalistyczne szkolenie dotyczące stosowania środków ochrony roślin
  • Prowadź ewidencję zabiegów ochrony roślin
  • Badaj sprawność techniczną opryskiwacza w uprawnionych Stacjach Kontroli opryskiwaczy w odstępach nie dłuższych niż 3 lata

Brak przestrzegania wymienionych obowiązków skutkować może karą grzywny. (Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin t. j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 547 ze zm.).

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Łodzi
Kierownik Oddziału w Łodzi
Małgorzata Pazurek

Czytaj dalej…