OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla części wsi Chechło Drugie.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisk.

            Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/215/17 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Drugie

z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Drugie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 maja do 04 czerwca  2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu, bud. B pok. Nr 23    w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobroniu.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dobroń z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi przekazane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam, że  w tym samym terminie i w tym samym miejscu zostanie wyłożona do publicznego wglądu prognoza oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt planu miejscowego, o którym wyżej mowa.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu, mogą też składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy w terminie do dnia 21 czerwca 2019  r.

Uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu albo w formie elektronicznej na adres: planowanie@dobron.ug.gov.pl

W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza do planu miejscowego dla fragmentu wsi Chechło Drugie”. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Dobroń.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.   

Wójt Gminy Dobroń

 Robert Jarzębak


KOMUNIKAT

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Łódź/ Delegatura: Piotrków Trybunalski
tel. 42 611-67-15, fax. 42 611-62-34
e-mail: o-lodz@piorin.gov.pl

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Łódzkie
Powiat:  Pabianicki i miasto Łódź
Agrofag: Mączniak prawdziwy zbóż i traw
Roślina: Pszenżyto ozime, pszenica ozima

Na plantacjach pszenżyta ozimego i pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

Czytaj dalej…