Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 Gmina Dobroń.

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 Gmina Dobroń

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejowym w Łasku i Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli, Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu zwrócił się do Rady Gminy w Dobroniu z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: 

  • do Sądu Rejonowego w Łasku w sprawach rodzinnych – 1 ławnik;
  • do Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 ławnik.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 52, poz. 55, poz. 60, poz. 125) oraz rozporządzenia Ministra sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. 2011 nr 121 poz. 693).

ŁAWNIKIEM może być osoba, która (art. 158 § 1 u.s.p.):

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Czytaj dalej…


KOMUNIKAT!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Łódź / Delegatura: Piotrków Trybunalski
tel.42 611-67-15, fax.42 633-83-89
e-mail: o-lodz@piorin.gov.pl

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Łódzkie
Powiat:  Pabianicki i Miasto Łódź
Agrofag: Owocówka śliwkóweczka
Roślina: Śliwa domowa

Śliwom zagraża owocówka śliwkóweczka  I POKOLENIE – LOT MOTYLI i SKŁADANIE JAJ

Początek wylotu motyli obserwuje się najczęściej w pierwszej połowie maja, a ich lot trwa do połowy lipca. Zapłodnione samice 2-3 dni po wylocie, przy temperaturze powyżej 12oC rozpoczynają składanie jaj. Okres rozwoju jaj wynosi średnio 8-10 dni. Na 1-2 dni przed wylęgiem gąsienic, przez osłonkę jaja widać czarną główkę gąsienicy (tzw. stadium „czarnej główki” – pomocne przy określaniu terminu zabiegów).

Lot motyli II pokolenia rozpoczyna się najczęściej w II dekadzie lipca i trwa nawet do końca września.

Okres składania jaj jest bardzo długi – trwa od II połowy lipca aż do końca sierpnia, czasem nawet dłużej. Pokolenie letnie jest liczniejsze i bardziej płodne od pokolenia pierwszego.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocówki śliwkóweczki należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Ustalenie początku loty motyli i jego dynamiki odbywa się na podstawie odłowu samców do pułapek feromonowych wystawianych w sadzie (1 pułapka na 3ha sadu) na początku maja. Obserwacje prowadzi się do końca sierpnia.

Progiem ekonomicznej szkodliwości owocówki śliwkóweczki jest:

  • stwierdzenie 1-2 jaj lub świeżych wgryzów średnio w próbie 100 zawiązków lub owoców.

W celu zwalczenia I pokolenia owocówki śliwkóweczki zabieg wykonuje się w fazie „czarnej główki” tj. po upływie około 3 tygodni od rozpoczęcia się regularnego lotu motyli. Termin ten najczęściej przypada w I lub II dekadzie czerwca (czasami wcześniej). Przy przedłużającym się intensywnym locie motyli wykonuje się ponowny zabieg.

Zabieg zwalczający II pokolenie przeprowadza się również po upływie około 2-3 tygodni od momentu systematycznego zwiększania się liczby odłowionych w pułapce feromonowej motyli – najczęściej w drugiej połowie lipca lub I dekadzie sierpnia i ewentualnie na późnych odmianach – po 2 tygodniach zabieg powtarza się.

Czytaj dalej…