Przerwa w dostawie energii elektrycznej!

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

18.06.2019r. godz. 8-15 Orpelów od nr 24 do 30A

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję


Spotkanie informacyjne!

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektów w ramach konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w zakresie Poddziałania IX.1.2 ZIT (aktywizacja społeczno-zawodowa ZIT) na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 13 czerwca 2019 r.

Prosimy o rejestrację na spotkanie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie:

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/9738453-spotkanie-informacyjne-dla-konkursu-rpld-09-01-02-ip-01-10-001-19-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-zit-13-czerwca-2019-r-?redirect=http%3A%2F%2Fwuplodz.praca.gov.pl%2Fweb%2Frpo-wl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lbnrrMq1E0Cm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_nvtEf6RygDxe__column-1%26p_p_col_count%3D1

 

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami o konkursie znajdującymi się na stronach

Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.


Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny serdecznie zaprasza do uczestnictwa
w „Warsztatach dotyczących przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 Do kogo skierowane są warsztaty?

Do wszystkich podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT, uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie:

  • tj.: instytucje pomocy i integracji społecznej; podmioty ekonomii społecznej; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst; organizacje pozarządowe; kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; przedsiębiorcy;

Uczestnicy warsztatów zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie a przede wszystkim, dowiedzą się:

– jakie są zasady i kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT,

– jaka jest struktura dokumentu Strategia ZIT,

– jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT, by zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania,

– jakich błędów unikać przy konstruowaniu projektu w zakresie jego zgodności ze Strategią ZIT.

Miejsce i termin:

Warsztaty odbędą się w siedzibie Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, al. Kościuszki 59/61 w Łodzi (VI piętro), w terminie 25 czerwca 2019 r., godz. 9.00-11.00.

Czytaj dalej…