Informacja

I N F O R M A C J A

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 2277 ze zmianami).

Urząd Gminy w Dobroniu przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, o obowiązku złożenia do dnia 31 stycznia 2020 r. pisemnego oświadczenia (druk w załączeniu) o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (art. 111 ust. 4 wyżej wspomnianej ustawy) oraz załączenie wydruku raportu kasowego, w celu weryfikacji zgodności złożonych oświadczeń. Czytaj dalej…


Przerwa w dostawie energii elektrycznej!

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

17.01.2020r. godz. 8-15 Wymysłów Piaski (stacja 3-0548)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.