Mieszkańcy sołectwa Zakrzewki, Dobroń Mały i Dobroń Duży!

Znalezione obrazy dla zapytania projekt domu grafika

Mieszkańcy sołectwa Zakrzewki, Dobroń Mały i Dobroń Duży!

           Niniejszym informuję wszystkich zainteresowanych przeznaczeniem swoich działek położonych w granicach przygotowywanej przez Gminę aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży, że została opracowana pierwsza wersja projektu nowego planu. Ten, jeszcze roboczy, projekt chcę Państwu przedstawić do wglądu zanim zostanie przekazany oficjalną drogą do uzgodnień i opiniowania przez właściwe w sprawie organy i jednostki administracji publicznej.

W szczególności proszę o sprawdzenie w Urzędzie Gminy, na rysunku planu i w tekście planu, jakie są proponowane ustalenia dla Państwa działek położonych w sołectwach Zakrzewki, Dobroń Mały i Dobroń Duży przy istniejących drogach gminnych tam, gdzie jest proponowana zabudowa zagrodowa związana z prowadzeniem gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Na tych terenach można jeszcze zmienić przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ale też można zabudowę jednorodzinną zmienić na zagrodową. Nie można jednak na terenach o funkcjach mieszkaniowych zmienić przeznaczenia na zabudowę produkcyjno-usługową czy też same usługi, bowiem plan nie może naruszać ustaleń obowiązującego dla gminy Dobroń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Chcę Państwu umożliwić zapoznanie  się z projektem planu do końca lutego 2020 r. Po tym terminie Państwa uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości – uwzględnione. Wystąpiłem także z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych III klasy bonitacyjnej o powierzchni 2,68  ha na cele nierolnicze. Po uzgodnieniu projektu planu przez wszystkie właściwe organy i jednostki administracji publicznej (tj. Wojewodę Łódzkiego, Zarząd Województwa Łódzkiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, zarządców drogi wojewódzkiej i powiatowej, Starostę Pabianickiego, Powiatową Komendę Policji  i organy ds. bezpieczeństwa państwa, Sanepid Powiatowy i inne) projekt zostanie już formalnie wyłożony do publicznego wglądu na okres 3 tygodni z możliwością składania uwag jeszcze 2 tygodnie po upływie terminu wyłożenia, a o tym terminie stosowne obwieszczenia i ogłoszenia ukażą się w lokalnej prasie, na stronie internetowej gminy, u sołtysów na tablicy ogłoszeń. Będzie też dyskusja publiczna z udziałem głównego projektanta planu.

Projekt planu jest udostępniony w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 listopada 9, 95-082 Dobroń w godzinach urzędowania w pok. nr 23.


Przerwa w dostawie energii elektrycznej

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

19.02.2020r. godz. 8-15 Mogilno Małe do nr 19 (stacja 3-0575)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.


Zwrot podatku akcyzowego!

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 

  • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.