Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Znalezione obrazy dla zapytania: stworzysznie łom łódź

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 4 marca 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie IX.1.2 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o konkursie tutaj.

Więcej informacji o konkursie i Regulamin konkursu dostępne na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!