Ważne! Projekt „Opieka nad dziećmi do lat 3”

Gmina Dobroń przygotowuje się do składania wniosku o dofinansowanie ze środków UE związanego z opieką nad dziećmi do lat 3. W ramach projektu będzie możliwość zatrudnienia niani/opiekunki do dziecka. Wsparcie zostanie skierowane do wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na poziom dochodu w rodzinie. Wsparcie może być skierowane wyłącznie do osób pracujących przed urodzeniem dziecka, to jest matek na urlopach wychowawczych i macierzyńskich. Umowa aktywizująca jest zawierana pomiędzy rodzicem a nianią/opiekunką. Maksymalna wartość vouchera nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia za pracę. Okres finansowania niani nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Osoby, które wyrażają chęć udziału w projekcie prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Dobroniu pod nr tel. 43/ 67 72 130 w. 128.


Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Uprzejmie informuję, że ogłoszony został Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Celem Konkursu jest zmobilizowanie gmin do aktywnego promowania idei samospisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Konkurs adresowany jest do gmin, na terenie których objęte spisem powszechnym są osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, jak również osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania, które w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. dokonają samospisu internetowego prowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie Narodowego Spisu Powszechnego 2021 https://spis.gov.pl/.

Konkurs przeprowadzany jest od 15 lipca do 30 września 2021 r.  Rejestracja uczestników oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego do wzięcia udziału w Konkursie będzie możliwa od 15 lipca do 30 września 2021 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem specjalnie utworzonej do tego celu aplikacji webowej dostępnej pod adresem: https://rejestracja.stat.gov.pl/KonkursGmin/.

Wyłonienie zwycięskich gmin nastąpi do 15 listopada 2021 r.  

W konkursie gminy w każdym województwie otrzymają nagrody,  dodatkowo Komitety Konkursowe będą mogły przyznać nagrodę specjalną Prezesa GUS w  każdym województwie. Nagroda przeznaczona jest dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z Urzędem Statystycznym, gdzie brane są pod uwagę wszystkie działania obejmujące okres od początku do końca trwania NSP 2021 tj. od 1.04.2021 r. do 30.09.2021 r. do godziny 23:59

Wszystkie informacje związane z konkursem, Regulamin, skład Jury, będą opublikowane na stronie Internetowej konkursu.

Osobą wyznaczoną w województwie łódzkim do kontaktu w sprawie konkursu jest p. Marta Gonerska (42 683 90 14, m.gonerska@stat.gov.pl ).