Ranking projektów unijnych


asPrzedstawiamy ranking projektów unijnych, w którym Gmina Dobroń zajmuje wysokie 195 miejsce.

Dane dotyczą podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych na dzień 30 czerwca 2015 r., przy uwzględnieniu kosztów niekwalifikowalnych. Chodzi o fundusze ze środków UE na lata 2007-2013 dostępnych w ramach programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej, a także poszczególnych RPO.  

Dane pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13), odnoszą się do projektów realizowanych na terenie danej jednostki terytorialnej. Nie należy ich utożsamiać wyłącznie z projektami realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego – zastrzega Główny Urząd Statystyczny.
Jak podkreśla GUS, zaprojektowany algorytm przeliczania oparty jest na miejscach realizacji zarejestrowanych we wnioskach o dofinansowanie i umowach o dofinansowanie – działa tylko przy poprawnie zdefiniowanych w KSI SIMIK 07-13 miejscach realizacji.

„W związku z tym, że nigdzie w KSI nie zostało zaprojektowane sztywne przypisanie konkretnych wartości do konkretnych miejsc realizacji, dane prezentowane w raportach należy traktować jako przybliżone (…)” – zaznaczono w opisie danych.
GUS wyjaśnia, że województwa mają udziały proporcjonalnie w ramach projektu. Udział województwa równy jest kwocie projektu dzielonej przez liczbę województw. Powiaty mają udziały proporcjonalnie w ramach projektu, ale w ramach swojego województwa – udział powiatu równa się kwocie udziału województwa dzielonej przez liczbę powiatów w ramach danego województwa.
Natomiast gminy mają udziały proporcjonalnie w ramach projektu, ale w ramach swojego powiatu. Udział gminy równy jest kwocie udziału powiatu dzielonej przez liczbę gmin w ramach danego powiatu.

Serwis Samorządowy PAP

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/159839/Gminy-przy-unijnej-kasie–Ktore-najblizej

Wyświetleń 1 136