Konkurs na Lokalne Inicjatywy Ekologiczne


Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie pod egidą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tegorocznej edycji Lokalnych Inicjatyw Ekologicznych zostanie przyznane ok. 20 grantów w wysokości od 5.000 zł do 20.000 zł. Poniżej znajdą Państwo wszystkie szczegóły związane z procedurą konkursową.

Cel konkursu: celem konkursu jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Lokalna inicjatywa ekologiczna jest więc zespołem spójnych, zaplanowanych działań służących pobudzaniu aktywności społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju. Źródłem inicjatywy są społeczności lokalne.

Kwoty dofinansowania: 5.000-20.000 zł

Okres realizacji inicjatywy: 1.06.2016-30.11.2016

Podmioty uprawnione: grupa nieformalna (min. 5 osób), która składa projekt za pośrednictwem organizacji pozarządowej; organizacja pozarządowa lub podmiot z art. 3 ust. 3 który występuje samodzielnie lub występuje w imieniu grupy nieformalnej lub występuje jako Partner dla grupy nieformalnej; placówka oświatowa; rada sołecka; rada osiedla; spółdzielnia mieszkaniowa; wspólnota mieszkańców.

Zakres działań możliwych w ramach inicjatywy:
a) Czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków;
b) Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;
c) Ochrona ex situ zagrożonych gatunków;
d) Ograniczenie niszczenia środowiska wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej;
e) Odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja alei przydrożnych;
f) Zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;
g) Zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych;
h) Rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym;
i) Modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych);
j) Usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych;
k) Renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka;
l) Ograniczenie niszczenia środowiska – minimalizacja emisji do środowiska z budynków/obiektów użyteczności publicznej;
m) Działalność przeciwpowodziowa – przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji.

Zapraszamy do pobrania dokumentacji konkursowej i aplikowania!
https://drive.google.com/file/d/0B1xWM47Of5JmeFJFb0FNZDd2Y2c/view?pref=2&pli=1

Składanie wniosków oraz dodatkowa informacja:
Koniecznym warunkiem aplikowania o środki jest zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz wypełnienie i przesłanie Formularza wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (w tym opinia samorządu, zgoda właściciela terenu i umowa intencyjna z autorem pomysłu – wedle gotowych wzorów będących załącznikiem do regulaminu konkursu).

Formularz można przesłać elektronicznie na adres: mnowakowska@opus.org.pl lub mmirys@opus.org.pl lub złożyć w wersji papierowej w biurach Centrum OPUS w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim lub Kutnie. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia terminu przekazania wniosku (nie później niż do 15.01.2016 r. do godz. 16.00). 

Wyświetleń 786