Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle Drugim


Wójt Gminy Dobroń
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle
Chechło Drugie, ul. Lipowa 1, gm. Dobroń

1.1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1)    jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2)    ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w  szkole (szkoła podstawowa);
3)    ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w  szkole (szkole podstawowej);
4)    ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
5)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
6)    w okresie ostatnich pięciu lat pracy uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego
w okresie ostatniego roku, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;
7)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10)    nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.   o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);
11)    nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela), a przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne.
1.2.  Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu i publicznej szkole może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony
z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 27 października 2009 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) , z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
1.3. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych szkół i placówek  może również być powierzone osobie niebędącej nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)    posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2)    ukończyła studia magisterskie;
3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
6)    spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9 Rozporządzenia MEN z dnia 27 października 2009 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) .
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3)     życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela; albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego; albo stażu pacy,  w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168.);
10)    oświadczenie  o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013r., poz. 1388, z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
11)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13)    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2015 r., poz. 213, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów, kopie winny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
4.  Na żądanie organu prowadzącego Szkołę Podstawową im. Jadwigi Wajsówny w Chechle kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 4 lit. b, d, e, k, i l Rozporządzenia MEN z dnia 8 kwietnia  2010 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) .
5. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dobroniu , ul. 11 Listopada 9,95-082 Dobroń w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle” w terminie do dnia  9 czerwca 2016r. do godz. 15.30.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Dobroń.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły nastąpi od dnia 01.09.2016r.

Dobroń, dnia 24 maja 2016r.
Wójt Gminy Dobroń
/-/ Robert Jarzębak

Sporządził: Anna Szczepanik

Wyświetleń 1 700