„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Dobroń” – zakończyliśmy projekt


„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Dobroń”
– zakończyliśmy projekt

Gmina Dobroń od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. realizowała projekt
pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Dobroń” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Celem projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju 59 uczniów klas I-III trzech szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Dobroń oraz doposażenie palcówek w niezbędne pomoce dydaktyczne do prawidłowego prowadzenia zajęć. Kwota dofinansowania wyniosła 108 956,40 PLN. Szkoły, które zostały objęte wsparciem to Szkoła Podstawowa w Dobroniu, Chechle i Mogilnie Dużym. Uczestnikami naszego projektu byli uczniowie klas I-III uczęszczający do w/w szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobroń, u których zdiagnozowano problemy z zakresu umiejętności matematycznych, czytania i pisania, jak również dysekcję i zaburzenia komunikacji społecznej oraz zaburzenia rozwoju mowy. Wsparciem zostały objęte także dzieci szczególnie uzdolnione z ukierunkowaniem na nauki matematyczno-przyrodnicze. Łącznie przeprowadzono 330 godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych. Rezultaty zrealizowanego projektu to przede wszystkim doposażenie bazy dydaktycznej 3 szkół podstawowych, zmniejszenie trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz w czytaniu i pisaniu, zmniejszenie wad wymowy i zaburzeń w komunikacji społecznej oraz rozwinięcie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych. Warto nadmienić, iż zgodnie z raportami złożonymi przez nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia wszyscy beneficjenci projektu podwyższyli swoje umiejętności.

Wyświetleń 1 384