NOWE STAWKI OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW


centercrop

NOWE STAWKI OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW

Wójt Gminy Dobroń zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy w Dobroniu Nr XXII/172/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r., poz. 4661) zostały uchwalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. stawki wynoszą:
– 8,00 zł od osoby, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
– 16,00 zł od osoby, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności przypadającym w roku 2017.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wymaga złożenia nowej deklaracji.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegają również opłaty za usługi dodatkowe świadczone przez gminę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Dobroniu Nr XXIII/178/2016 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi ((Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r., poz. 5432) będą wynosiły:

 1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, w tym:
 • jednorazowy odbiór odpadów zgromadzonych w worku 120l – 12,00 zł,
 • jednorazowy odbiór odpadów zgromadzonych w kontenerze 5m³ – 400,00 zł,
 • jednorazowy odbiór odpadów zgromadzonych w kontenerze 7m³ – 560,00 zł,
 • cykliczny odbiór odpadów zgromadzonych w pojemniku 120l – 15,00 zł,
 • cykliczny odbiór odpadów zgromadzonych w pojemniku 240l – 30,00 zł,
 • cykliczny odbiór odpadów zgromadzonych w pojemniku 1100l – 95,00 zł;
 1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, w tym:
 • jednorazowy odbiór odpadów szklanych zgromadzonych w worku 120l – 8,00 zł,
 • jednorazowy odbiór odpadów suchych zgromadzonych w worku 120l – 12,00 zł,
 • jednorazowy odbiór odpadów zielonych zgromadzonych w kontenerze 5m³ – 350,00 zł,
 • jednorazowy odbiór odpadów budowlano – remontowych zgromadzonych w kontenerze 5m³ – 420,00 zł,
 • jednorazowy odbiór odpadów wielkogabarytowych zgromadzonych w kontenerze 7m³ – 500,00 zł,
 • cykliczny odbiór odpadów szklanych zgromadzonych w pojemniku 120l – 8,00 zł,
 • cykliczny odbiór odpadów suchych zgromadzonych w pojemniku 240l – 26,00 zł,
 • cykliczny odbiór bioodpadów zgromadzonych w pojemniku 140l – 13,00 zł,
 • cykliczny odbiór bioodpadów zgromadzonych w pojemniku 1100l – 95,00 zł.
Wyświetleń 1 186