Wolne stanowisko pracy


WÓJT GMINY DOBROŃ

Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora „Dobrońskiego Centrum Kultury”

w Dobroniu

Miejsce wykonywania pracy: Dobrońskie Centrum Kultury, 95-082 Dobroń, ul. Witosa 1a

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 1. Wymagania niezbędne dla kandydata:
 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 letni staż pracy;
 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2014 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 168 ze zm.);
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych;
 • umiejętności menadżersko – organizacyjne;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • studia podyplomowe na kierunkach z zakresu zarządzania kulturą;
 • preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
 • doświadczenie w zakresie organizowania i prowadzenia imprez kulturalnych i przedsięwzięć promocyjnych.
 • znajomość aktów prawnych:
  – Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  – Ustawa o bibliotekach,
  – Ustawa o finansach publicznych,
  – Ustawa Kodeks pracy,
  – Ustawa Prawo Zamówień Publicznych,
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • kierowanie bieżącą działalnością Dobrońskiego Centrum Kultury;
 • reprezentowanie Dobrońskiego Centrum Kultury na zewnątrz;
 • zarządzanie majątkiem Dobrońskiego Centrum Kultury;
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy;
 • wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;
 • ustalanie rocznego programu działalności oraz rocznego planu finansowego;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności;
 • odpowiedzialność za gospodarkę finansową Dobrońskiego Centrum Kultury;
 • organizowanie imprez kulturalnych, między innymi: święta Gminy Dobroń i Festiwalu Folkloru;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi, zespołami amatorskimi, artystami i twórcami oraz mieszkańcami Gminy Dobroń.
 1. Wymagane dokumenty:
 • pisemny wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Dobrońskiego Centrum Kultury;
 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć;
 • kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane wykształcenie, dokumenty poświadczające przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia) oraz kopie dokumentów świadczących o dodatkowych kwalifikacjach, np. studia podyplomowe, kursy, staże odbyte w instytucjach kultury, certyfikaty językowe itp. Wszystkie dokumenty powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie kandydata, że korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2014 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922);
 • pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Dobrońskiego Centrum Kultury, propozycji struktury organizacyjnej wraz z regulaminem organizacyjnym w perspektywie najbliższych trzech lat prowadzenia działalności.
 1. Inne informacje:
 • konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana Zarządzeniem VII/26/2017 Wójta Gminy Dobroń z dnia 10 maja 2017 roku;
 • rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do 30 czerwca 2017 roku;
 • dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po upływie terminu oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane;
 • informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie powołania, na czas określony – 3 lata, zatrudnienie nastąpi od 1 lipca 2017 roku;
 • w celu zapoznania się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury, kandydaci mogą skontaktować się z Urzędem Gminy w Dobroniu, pod numerami telefonów: 43/6772683, 43/6772130, z następującymi pracownikami:
 • Iloną Mudzo – Skarbnikiem Gminy Dobroń, numer wew.118,
 • Mirosławem Rżanek – Sekretarzem Gminy Dobroń, numer wew. 121,
 • Emilią Jardzioch – inspektorem ds. UE, współpracy partnerskiej i promocji gminy, numer wew.128,
 • Teresą Agata – inspektorem ds. kadrowych, numer wew.115.
 • Dobrońskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, prowadzącą działalność w formie Ośrodka Kultury z Biblioteką. Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 grudnia 2015 roku akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Dobrońskie Centrum Kultury znajduje się pod adresem: http://www.dobron.bip.net.pl, w zakładce prawo lokalne – uchwały Rady Gminy – kadencja 2014 – 2018.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne, należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Dobrońskiego Centrum Kultury”;
 • Termin składania ofert upływa w dniu 19 czerwca 2017 roku o godzinie 1600 (decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu);
 • Adres: Urząd Gminy w Dobroniu ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń.
Wyświetleń 983