Informacja


SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ PRZEZ PODMIOTY OBOWIĄZANE DO PONOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI WODNE

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne będą składały oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oznacza to, że podmioty ponoszące opłaty z tytułu zmniejszenia retencji składają oświadczenia wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta za każdy kwartał w terminie 30 dni od dnia ostatniego dnia kwartału, w terminie za IV kwartał 2018 r. do 30 stycznia 2019 r.

Za 2019 rok natomiast kolejno:

I kwartał       1-30 kwietnia,
II kwartał      1-30 lipca,
III kwartał     1-30 października
IV kwartał     do 30 stycznia 2020 roku.

Oświadczenie należy przesłać na adres: Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń lub złożyć osobiście w budynku Urzędu Gminy w Dobroniu, pok. nr 23.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Referatu rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej pod numerem telefonu 43 677 21 30.

Wzór oświadczenia dostępny na stronie

Wyświetleń 753