Obwieszczenie


Dobroń, dnia 02.04.2019 rok

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Dobroniu uchwały Nr III/25/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży w gminie Dobroń.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały.
Wnioski na piśmie należy składać do Urzędu Gminy w Dobroniu, 95-082 Dobroń, ul. 11 Listopada 9, w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej ze sporządzaniem ww. planu miejscowego. W związku z powyższym, w tym samym terminie i na ten sam adres można składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dobroń. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@dobron.ug.gov.pl w temacie należy wpisać hasło:
– ”Plan dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży w gminie Dobroń”.
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest prowadzone.

Wójt Gminy Dobroń

Robert Jarzębak

Uchwała w sprawie przystapienia do sporządzenia MPZP dla części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży

Wyświetleń 672