ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY DOBROŃ ZA 2018 ROK


Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Dobroń przedstawia Radzie Gminy w Dobroniu Raport o stanie Gminy Dobroń za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Dobroń w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Dobroń za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Dobroniu.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Dobroń odbędzie się 25 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek), do godziny 16.00 w pok. 5 Urzędu Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9.

Raport o stanie Gminy Dobroń za rok 2018 dostępny jest w BIP Gminy Dobroń oraz pod linkiem: http://www.dobron.bip.net.pl/?c=801

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej,  a także w Biurze Rady Gminy w Dobroniu, Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, pokój nr 5. 

ZGŁOSZENIE do raportu

 

Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu
/-/ Janusz Szerffel

Wyświetleń 284