KOMUNIKAT!


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Łódź / Delegatura: Piotrków Trybunalski
tel. 42 611-67-15, fax. 42 633-83-89,  e-mail: o-lodz@piorin.gov.pl

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Łódzkie
Powiat:  Pabianicki  i Miasto Łódź
Agrofag: Skrzypionki
Roślina: Pszenica ozima, pszenżyto ozime
Na plantacjach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego stwierdzono występowanie skrzypionek.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania skrzypionek należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Na plantacjach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego występują 2 gatunki skrzypionek: skrzypionka zbożowa i skrzypionka błękitek. Chrząszcze skrzypionek zimują w ściółce, darni lub między korzeniami. Wiosną, gdy temperatura przekracza 10oC przelatują na rośliny żywicielskie. Jaja składane są od połowy maja do połowy czerwca. Po upływie około 2 tygodni wylegają się larwy. Szkody na plantacjach powodują zarówno chrząszcze jak i larwy (wyjadanie tkanki miękiszowej liści). Żerowanie w sprzyjających warunkach rozpoczyna się w II dekadzie kwietnia. Rozwojowi tych szkodników sprzyja ciepła pogoda w okresie wiosny.

Zabiegi zwalczające przeprowadza się:

  • w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, tj. stwierdzenia 1-2 larw
    na 1 źdźble lub
  • w przypadku stwierdzenia na plantacji masowego wylęgu larw (obserwujemy wówczas larwy obu gatunków).

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1188&LangId=0

UWAGI:

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1310 ze zm.):

  • Środki ochrony roślin mogą być stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
  • Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
  • Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
  • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do stosowania środków ochrony roślin

z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata. W dokumentacji tej obowiązkowo należy wskazywać: nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania, zastosowaną dawkę, obszar i uprawy na których zastosowano środek ochrony roślin oraz sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

Wyświetleń 362