Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny serdecznie zaprasza do uczestnictwa
w „Warsztatach dotyczących przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 Do kogo skierowane są warsztaty?

Do wszystkich podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT, uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie:

  • tj.: instytucje pomocy i integracji społecznej; podmioty ekonomii społecznej; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst; organizacje pozarządowe; kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; przedsiębiorcy;

Uczestnicy warsztatów zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie a przede wszystkim, dowiedzą się:

– jakie są zasady i kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT,

– jaka jest struktura dokumentu Strategia ZIT,

– jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT, by zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania,

– jakich błędów unikać przy konstruowaniu projektu w zakresie jego zgodności ze Strategią ZIT.

Miejsce i termin:

Warsztaty odbędą się w siedzibie Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, al. Kościuszki 59/61 w Łodzi (VI piętro), w terminie 25 czerwca 2019 r., godz. 9.00-11.00.

Sposób zgłaszania się na warsztaty:

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego na adres: m.przybylski@lom.lodz.pl w terminie do dnia: 21 czerwca 2019 r.

Potwierdzenie udziału w warsztatach zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mailowy.

W razie rezygnacji z uczestnictwa (po otrzymaniu potwierdzenia), należy o tym fakcie niezwłoczne poinformować Biuro SŁOM, jednak nie później niż 2 dni robocze przed terminem warsztatów.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.: 42 233-54-96.

Formularz zgłoszeniowy>>

 

Wyświetleń 275