Stopień ALFA i ALFA-CRP.


P-121-144-19

ZARZĄDZENIE NR 141
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:

1. Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Wyświetleń 176