Informacja


I N F O R M A C J A

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 2277 ze zmianami).

Urząd Gminy w Dobroniu przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, o obowiązku złożenia do dnia 31 stycznia 2020 r. pisemnego oświadczenia (druk w załączeniu) o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (art. 111 ust. 4 wyżej wspomnianej ustawy) oraz załączenie wydruku raportu kasowego, w celu weryfikacji zgodności złożonych oświadczeń.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych (art. 111 ust. 9 wyżej wspomnianej ustawy).

Ponadto informujemy, iż opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego (art. 111 ust. 7 wyżej wspomnianej ustawy). W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w art. 111 ust. 1-5 w/w ustawy, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (art. 111 ust. 8 wyżej wspomnianej ustawy).

W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub nie dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 111 ust. 7 w/w ustawy zezwolenie automatycznie wygasa (art. 18 ust. 12 pkt. 5 wyżej wspomnianej ustawy).

Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 13 w/w ustawy przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło w związku z niezłożeniem oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim zgodnie z art. 111 ust. 4 w/w ustawy oraz z powodu niedokonania opłaty w wysokości i terminie, o których mowa w art. 111 ust. 2, 5 i 7 w/w ustawy, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 m-cy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 U W A G A !!!

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są m. in. (zgodnie z ustawą) do przestrzegania terminów wpłat.

Dobroń, dnia 02 stycznia 2020 roku.

Oświadczenie-o-wartości-sprzedaży

Wyświetleń 156