Mieszkańcy sołectwa Zakrzewki, Dobroń Mały i Dobroń Duży!


Znalezione obrazy dla zapytania projekt domu grafika

Mieszkańcy sołectwa Zakrzewki, Dobroń Mały i Dobroń Duży!

           Niniejszym informuję wszystkich zainteresowanych przeznaczeniem swoich działek położonych w granicach przygotowywanej przez Gminę aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży, że została opracowana pierwsza wersja projektu nowego planu. Ten, jeszcze roboczy, projekt chcę Państwu przedstawić do wglądu zanim zostanie przekazany oficjalną drogą do uzgodnień i opiniowania przez właściwe w sprawie organy i jednostki administracji publicznej.

W szczególności proszę o sprawdzenie w Urzędzie Gminy, na rysunku planu i w tekście planu, jakie są proponowane ustalenia dla Państwa działek położonych w sołectwach Zakrzewki, Dobroń Mały i Dobroń Duży przy istniejących drogach gminnych tam, gdzie jest proponowana zabudowa zagrodowa związana z prowadzeniem gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Na tych terenach można jeszcze zmienić przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ale też można zabudowę jednorodzinną zmienić na zagrodową. Nie można jednak na terenach o funkcjach mieszkaniowych zmienić przeznaczenia na zabudowę produkcyjno-usługową czy też same usługi, bowiem plan nie może naruszać ustaleń obowiązującego dla gminy Dobroń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Chcę Państwu umożliwić zapoznanie  się z projektem planu do końca lutego 2020 r. Po tym terminie Państwa uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości – uwzględnione. Wystąpiłem także z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych III klasy bonitacyjnej o powierzchni 2,68  ha na cele nierolnicze. Po uzgodnieniu projektu planu przez wszystkie właściwe organy i jednostki administracji publicznej (tj. Wojewodę Łódzkiego, Zarząd Województwa Łódzkiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, zarządców drogi wojewódzkiej i powiatowej, Starostę Pabianickiego, Powiatową Komendę Policji  i organy ds. bezpieczeństwa państwa, Sanepid Powiatowy i inne) projekt zostanie już formalnie wyłożony do publicznego wglądu na okres 3 tygodni z możliwością składania uwag jeszcze 2 tygodnie po upływie terminu wyłożenia, a o tym terminie stosowne obwieszczenia i ogłoszenia ukażą się w lokalnej prasie, na stronie internetowej gminy, u sołtysów na tablicy ogłoszeń. Będzie też dyskusja publiczna z udziałem głównego projektanta planu.

Projekt planu jest udostępniony w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 listopada 9, 95-082 Dobroń w godzinach urzędowania w pok. nr 23.

Wyświetleń 161