Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego gmina Dobroń


W wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie, w tym także wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Głosować korespondencyjnie można również za granicą. Głosowania za granicą nie przeprowadza się w państwach, na terytorium których nie ma możliwości organizacyjnych, technicznych lub prawnych do przeprowadzenia wyborów w takiej formie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II za pośrednictwem Urzędu Gminy Dobroń najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-kazdego-wyborce-z-korespondencyjnego-trybu-glosowania-ora

Wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza do urzędu gminy najpóźniej do 23 czerwca 2020 r.

Natomiast wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 26 czerwca 2020 r.

Sposób zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego:

  • ustnie
  • pisemnie
  • formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem profilu zaufanego

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

Uwaga! W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, wyjaśnia się, co następuje:

Zgłoszenia nie mogą być składane poprzez e-mail, telefaksem i telefonicznie.
Zgłoszenie ustne polega na tym, że wyborca podaje swoje dane w obecności przyjmującego zgłoszenie urzędnika i osobiście to zgłoszenie podpisuje.

Wskazywany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców. Może to być inny adres, niż adres pod którym wyborca został wpisany w spisie wyborców, lecz musi to być adres z obszaru tej samej gminy.

Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy:

  • umieszczeni w spisach wyborców w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich oraz zespołach domów studenckich, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu;
  • umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich;
  • niepełnosprawni, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania;
  • którzy otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania w wybranym przez siebie obwodzie.
Wyświetleń 279