Pomoc materialna dla uczniów – stypendium szkolne


Wójt Gminy Dobroń informuję, że w terminie od 1 września 2020 roku do 15 września 2020 roku w Urzędzie Gminy w Dobroniu przyjmowane są wnioski o stypendium szkolne.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, zamieszkały na terenie Gminy Dobroń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w gospodarstwie domowym, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania.

Aktualna miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, uprawniająca do ubiegania się o pomoc materialną nie może być wyższa niż 528 zł netto.   

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego zasiłku szkolnego

Klauzula informacyjna

Wyświetleń 49