Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2020


Urząd Gminy przypomina, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy w 2020 roku prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych  w punktach sprzedaży usytuowanych na terenie gminy Dobroń są zobowiązani: do dnia 31 stycznia 2021 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy  nr 74 8788 0009 0400 2411 2015 0015 Bank Spółdzielczy PA-CO BANK  Pabianice z dopiskiem: opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz adresem punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

  1. Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
  2. Wartość sprzedaży za 2020 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
  3. Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia:
  1. napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo

 – jeśli wartość sprzedaży w roku 2020 wynosi do 37 500 zł – opłata 525 zł,

– jeśli wartość sprzedaży w roku 2020 przekracza 37 500 zł – opłata stanowi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży,

  1. b)  alkohole od 4,5% do 18% ( z wyjątkiem piwa)

– jeśli wartość sprzedaży w roku 2020 wynosi do 37 500 zł – opłata 525 zł,

– jeśli wartość sprzedaży w roku 2020 przekracza 37 500 zł – opłata stanowi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży,

PRZYKŁAD 1 (dot. pkt a i b): Wartość sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa w punkcie X wyniosła 52.700 zł – opłatę obliczamy wg wzoru: 52.700 x 1,4% = 737,80 zł. Przedsiębiorca za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa winien uiścić opłatę roczną w wysokości 737,80 zł.

  1. c)  alkohole powyżej 18%

– jeśli wartość sprzedaży w roku 2020 wynosi do 77 000 zł – oplata 2 100 zł,

– jeśli wartość sprzedaży w roku 2020 przekracza 77 000 zł – opłata stanowi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży.

PRZYKŁAD 2 (dot. pkt c): Wartość sprzedaży napojów  alkoholowych powyżej 18% w punkcie X wyniosła 95.650 zł – opłatę obliczamy wg wzoru: 95.650 x 2,7% = 2582,55 zł. Przedsiębiorca za zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% winien uiścić opłatę  w wysokości 2582,55 zł

  1. Przedsiębiorcy mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września lub opłatę jednorazową.
  2. Sprzedawca alkoholu obowiązany jest w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października 2020r. okazać w hurtowni zaopatrującej go w napoje alkoholowe dowód potwierdzający dokonanie opłaty.
  3. W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w ustalonych terminach zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy.

Obowiązkiem organu gminy w takim przypadku jest stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia, które następuje z mocy prawa w związku z niezłożeniem przez przedsiębiorcę stosownego oświadczenia oraz niedokonaniem stosownej opłaty do 31 stycznia 2021 roku.

Jednakże przed upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia lub dokonania opłaty, przedsiębiorca może złożyć spóźnione oświadczenie lub wnieść spóźnioną ratę opłaty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% należnej rocznej opłaty za każde z tych przekroczeń.

W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu – zezwolenie na sprzedaż alkoholu cofa się obligatoryjnie, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 3 lat.

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić organowi zezwalającemu każdą zmianę stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu – w tym oświadczenie o likwidacji punktu sprzedaży alkoholu – w terminie 14 dni od dnia powstania zmian. W przypadku likwidacji punktu sprzedaży nie obowiązuje 6-cio miesięczny zakaz występowania o nowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu w tym punkcie.

Przedsiębiorca może dobrowolnie dołączyć do oświadczenia wydruk z kasy fiskalnej, na podstawie którego zostało ono wypełnione.

oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych_ doc
oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2020

Wyświetleń 354