Sytuacja finansowa Gminy Dobroń


Prezentacja artykułu dot. sytuacji finansowej Gminy w ramach cyklu artykułów pt. „Podsumowanie 2011/2012 roku”.

Sytuacja finansowa – zadłużenie Gminy.

W kolejnym materiale chciałbym podzielić sie z Państwem informacjami na temat sytuacji finansowej naszej gminy.

Stan finansów pozwala ocenić mozliwości rozwojowe gminy w okresach krótko- i średnioterminowych a także wyciagać wnioski co do słuszności obranych kierunków gospodarowania finansami publicznymi. Informowanie mieszkańców gminy o tych sprawach uwazam za swój szczególny obowiązek. W poprzednich latach część inwestycji finansowana była z kredytów i najbliższe kilka lat to okres ich intensywnej spłaty. Tego faktu nie zmienimy bo musimy wypełniać zawarte przez gmine umowy.

Na trudną sytuację finansową w dobie globalnego kryzysu gospodarczego narzeka wiele gmin. Potrzeby stale rosną, subwencje rządowe są coraz niższe, samorządom zadań przybywa, co niestety boleśnie dotyka ich budżety. Konieczne jest mądre, odpowiedzialne gospodarowanie, dokonywanie reform, szukanie zewnętrznych środków, a przede wszystkim ciężka praca. I tak własnie wyglądały ostatnie 2 lata pracy w samorządzie Gminy Dobroń. Dziś możemy mówić o dobrych efektach tej pracy

ZADŁUŻENIE GMINY SPADŁO Z 35% DO 28% !

Dobry wynik był możliwy dzięki rozsądnemu rozłożeniu środków, ale także ograniczaniu bieżacych wydatków. W grudniu 2010 r. zadłużenie gminy wynosiło 6 131 413 zł.

Aby nie doprowadzić do podniesienia poziomu zadłużenia konieczne było skoncentrowanie się na inwestycjach generujących mniejsze koszty i takich, które mogły być finansowane ze źródeł zewnętrznych, np. unijnych.

Obecny poziom zadłużenia znacząco się obniżył. Wymiernym efektem tych działań jest zmniejszenie kosztów obsługi długu, a takze poprawa wskazników, których musi przestrzegac gmina, jesli nie chce mieć kłopotów przy uchwalaniu kolejnych budżetów z Regionalną Izbą Obrachunkową. Zmniejszenie zadłużenia jest także ważne z innych powodów. Jednym z nich jest możliwośc pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje w gminie pod warunkiem posiadania wkładu własnego. Ubolewam nat tym, ze nie stać nas obecnie na wybudowanie kawałka porzadnej drogi przy 50% wsparciu z Programu budowy dróg lokalnych. Taka inwestycja wymaga jednak przygotowania odpowiedniej dokumentacji projektowej i minimum 500-600 tysięcy zł środków własnych. Na razie nas na to nie stać, ale sadzę, że w najbliższej przyszłości powinnismy takie zadanie inwestycyjne przygotować i podjąć próbę ubiegania się o dofinansowanie. Realizowanie zadań z własnych środków budzetowych nie jest specjalnie trudne, ale poszukanie wsparcia finansowego z zewnątrz wymaga trudu i ten trud będziemy podejmować.

 Kredyty zaciągane w latach 2008-2013

Spłaty kredytu w latach 2008-2013

Ustawodawca ograniczył samodzielność finansową gmin.

Należy zwrócić uwagę, że w 2010 roku zmienione zostały przepisy regulujące zasady obliczania poziomu zadłużenia samorządów. Obecnie, wysokość długu uzależnia się od wysokości zrealizowanych przez jednostkę dochodów. To znaczy, że wyższe dochody przekładają się na większą możliwość inwestowania, a ich spadek prowadzi do ograniczenia samorządów w pozyskiwaniu środków.

To rozwiązanie ma teoretycznie zapobiegać niewypłacalności samorządów, utracie długookresowej płynności i przeciwdziałać finansowaniu działalności bieżącej obcymi środkami.

Innymi słowy, na jednostki samorządowe nałożone zostały limity zadłużenia. Konieczna jest bardzo racjonalna i ostrożna polityka gospodarowania pieniędzmi, ponieważ przekroczenie limitu spowoduje brak możliwości uchwalenia budżetu.

Oprócz limitu długu ustawodawca nałożył na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek równoważenia działalności bieżącej, który wymusza zachowanie szczególnej ostrożności również przy zaciąganiu długu. Jest to poniekąd słuszne, gdyż zapobiega zaciaganiu kredytów na działalność bieżącą. Jednak w sytuacji, gdy na gminę nakładane są dodatkowe zadania, zwykle bardzo kosztowne bez zabezpieczenia odpowiednich środków, niewątpliwie ogranicza to możliwości rozwojowe samorzadu lokalnego. Mam jednak nadzieję, że kryzys zostanie w końcu zażegnany i będziemy mogli podejmować bardziej śmiałe i ambitne przedsięwzięcia inwestycyjne

Robert Jarzebak

Wójt Gminy

Wyświetleń 4 604