Zasady gospodarowania odpadami po 1 lipca 2013 r.


gospodarka-odpadami - logo

      Od 1 lipca już nie właściciel nieruchomości, ale gmina odpowiedzialna będzie za zorganizowanie odbioru i nadzór nad wywozem odpadów komunalnych

 •       Odpady będą odbierane z tych samych miejsc co dotychczas, zmieni się jedynie podmiot, który będzie organizował wywóz – to już nie będzie firma prywatna, a gmina. Firma, która będzie realizowała tę usługę, zostanie wyłoniona w drodze przetargu.
 •       Na zmianach najlepiej wyjdą osoby segregujące odpady. Segregujący będą płacić mniej od tych, którzy odpadów nie segregują.

smieci

Dotychczasowe umowy mieszkańców z Firmą EKO-REGION zostaną rozwiązane z dniem 30 czerwca 2013 r. Firmy powinny wypowiedzieć umowy we własnym zakresie.

 •  W przypadku umów zawartych z firmą Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach (dawniej Kalwinek) wszyscy muszą  pamiętać o 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy i kontaktować się z w/w przedsiębiorstwem osobiście.

Aktualne umowy powinny ulec rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2013 r.

 •       Wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobroń mają obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklarację można otrzymać i złożyć w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy (www.dobron.ug.gov.pl) Deklarację należy złożyć do 30 kwietnia b.r. Dla wszystkich mieszkańców jest to pierwsza deklaracja, w ubiegłym roku były składane jedynie ankiety !
 •       Stawki za wywóz odpadów zostały zróżnicowane ze względu na to, czy na nieruchomości będzie prowadzona segregacja odpadów komunalnych, czy będą oddawane tylko odpady zmieszane
 •       Chęć prowadzenia bądź nieprowadzenia zbiórki selektywnej będzie określać właściciel nieruchomości w  w/w deklaracji składanej w Urzędzie Gminy

Nieruchomości zostały podzielone na 2 grupy:

a) zamieszkała-to nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a więc taka, na której człowiek bytuje,niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem

b) niezamieszkała- to nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w jej obrębie odpady komunalne, tj. : działki rekreacyjne i letniskowe, przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne, sklepy, obiekty użyteczności publicznej itp.

OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI

 

SEGREGACJA

BRAK SEGREGACJI

ZAMIESZKAŁA

(stawka miesięczna w zł na osobę w gospodarstwie domowym)

7,00

14,00

NIEZAMIESZKAŁA

(stawka miesięczna w zł za określony pojemnik na odpady komunalne zmieszane)

20,00 – 120L

40,00 – 240L

100,00 – 1100L

500,00 – KP-7

40,00 – 120L

80,00 – 240L

200,00 – 1100L

1000,00 – KP-7

 

 •       W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi odbierane będą od właścicieli nieruchomości następujące rodzaje odpadów:

papier metal tworzywa sztuczne > szkło > opakowania wielomateriałowe > odpady ulegające biodegradacji >przeterminowane leki > chemikalia >zużyte baterie i akumulatory >zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny >odpady wielkogabarytowe >odpady budowlano-rozbiórkowe >zużyte opony >odpady komunalne zmieszane pozostające po segregacji

200pOdpady

 •       Wyróżnia się 5 frakcji odpadów:

1)      odpady komunalne zmieszane

2)      odpady suche (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale)

3)      odpady ulegające biodegradacji w podziale na bioodpady (odpady kuchenne, drobne odpady roślinne) i odpady zielone (odpady pochodzące z pielęgnacji ogrodów, gałęzie)

4)      szkło

5)      odpady problemowe ( zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-rozbiórkowe, zużyte opony)

 •       Bezpośrednio z nieruchomości, zgodnie z ustalonym harmonogramem, odbiera się następujące grupy odpadów:

1)      odpady komunalne zmieszane

2)      odpady suche

3)      bioodpady

4)      szkło

 •       Harmonogram odbioru odpadów zostanie ustalony przez gminę w uzgodnieniu z operatorem wyłonionym w drodze przetargu
 •      Ilość odpadów komunalnych ustala się z zastosowaniem stałego zestawu pojemników:

1)      dla gospodarstwa domowego do 3 osób włącznie- 1 pojemnik o pojemności 120 l

2)      dla gospodarstwa domowego dla 4-6 osób włącznie- 1 pojemnik o pojemności 240 l lub 2 pojemniki o pojemności 120 l

3)      dla gospodarstwa domowego powyżej 6 osób– dopuszcza się dostawienie kolejnych pomników wedle zapotrzebowania

4)      Dla nieruchomości wielorodzinnych– pojemnik/pojemniki od 240 l do 1100 l, przy zastosowaniu zasady przeliczania ilości pojemników jak dla gospodarstw domowego.

 •       Ilość odpadów komunalnych segregowanych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustala się   z zastosowaniem stałego zestawu pojemników:

1)      pojemnik 120 l na szkło- po 1 na każde gospodarstw domowe

2)      pojemnik 240 l na odpady suche- po 1 na każde gospodarstwo domowe

3)      pojemnik o pojemności 140 l na bioodpady- po 1 na każde gospodarstwo domowe

4)      pojemniki do segregacji szkła i surowców suchych 1100 l dla poszczególnych frakcji- dla nieruchomości wielorodzinnych

5)      dla gospodarstwa domowego powyżej 6 osób dopuszcza się dostawienie kolejnego pojemnika 120 l na szkło i 240 l na odpady suche

 •       Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych

1)      odpady komunalne zmieszane-  raz w miesiącu kalendarzowym

2)      odpady suche- raz w miesiącu kalendarzowym

3)      bioodpady-  raz w miesiącu kalendarzowym,  a w okresie V- IX- 2 razy w miesiącu

4)      szkło-  raz na kwartał

 •  Odpady zbierane selektywnie będą odbierane bez ograniczeń ilościowych w Punkcie Selektywnego Zbioru Odpadów(PSZOK). PSZOK będzie działał całorocznie na terenie gminy.
 • Do Punktu można będzie przekazywać bez dodatkowych opłat:

Papier> metal >tworzywa sztuczne >szkło >opakowania wielomateriałowe >odpady ulegające biodegradacji(tylko odpady zielone)>przeterminowane leki >chemikalia(farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) stosowane w gospodarstwach domowych >zużyte baterie    i akumulatory >zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny >odpady wielkogabarytowe >odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości 1,1 m3 od nieruchomości na rok, zużyte opony

Pojemniki na odpady dostarczy przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu.

 •           Właściciel nieruchomości ma obowiązek w dniu odbioru odpadów udostępnić pojemniki z odpadami pracownikom firmy wywozowej w godzinach 6-22
 • Pojemniki na odpady powinny być ustawione w granicach nieruchomości,   w miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników              i pracowników firmy wywozowej
 •       Nieodebranie odpadów przez firmę wywozową spowodowane zaniedbaniem właściciela nieruchomości nie zwalnia go od opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

 Urząd Gminy w Dobroniu zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by wprowadzane zmiany przebiegały płynnie i były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

Pobierz tekst: odpady

odpady_rysunek_panocek

Wyświetleń 2 787