Szacowanie szkód łowieckich

Mieszkańcy Gminy Dobroń

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Dobroń informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
Szacowania szkód łowieckich, a także ustalenia wysokości odszkodowania –
w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Dobroń – zgodnie z ww. ustawą, dokonuje Zespół składający się z:
1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie;
2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Podstawowe informacje dotyczące szacowania szkód łowieckich:
1. Szacowanie szkody składa się z oględzin oraz szacowania ostatecznego. (W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.).
2. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
3. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
4. O terminie dokonania oględzin, przedstawiciel gminy – SOŁTYS zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.
5. Niezwłocznie po zakończeniu oględzin sporządza się protokół do którego każda ze stron ma prawo wnieść zastrzeżenia.
6. Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
7. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.
8. O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania informacji, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie pastwisk w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.
9. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.
10. Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE WYSTĄPIENIA SZKODY. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
11. Oględzin lub szacowania ostatecznego, dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
12. Decyzja, wydawana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołów, o których i jest ostateczna.
13. Wypłata odszkodowania, następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji, może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Druki wniosków, protokołów oględzin, protokołów szacowania ostatecznego oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Dobroń, pokój nr 3, (43) 677 26 83, 677 21 30 wew. 141, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobroń www.dobron.ug.gov.pl w zakładce „szacowanie szkód łowieckich”.

Informacje dotyczące Kół Łowieckich:
1. Obwód Nr 159 – Wojskowe Koło Łowieckie nr 15 „LIS” w Łasku,
Kontakt: Pan Stanisław Kmiecik, Wincentów 18, 95-082 Dobroń, tel. 500 090 717,
Szacowanie szkód – Pan Andrzej Smolarek, Orpelów 47, 95-082 Dobroń, tel. 502 769 809.
Sołectwa:
– Poleszyn – część zachodnia,
– Orpelów – część zachodnia,
– Przygoń,
– Dobroń Duży – cześć zachodnia,
– Mogilno Duże – część zachodnia,
– Ldzań – część zachodnia,
– Barycz.
2. Obwód Nr 160 – Koło Łowieckie „Złom” w Pabianicach, ul. Narutowicza 7, 95-200 Pabianice, Kontakt: Prezes Pan Andrzej Dudziak – 694 623 833, Sekretarz Pan Zbigniew Kręcijasz – 693 683 693, Pan Adam Gawlik (Nadleśnictwo) – 601 166 784.
– Część Gminy Dobroń na południe od strony drogi Wojewódzkiej Nr 482 i na wschód od drogi powiatowej Dobroń – Ldzań.
3. Obwód Nr 134 – Koło Łowieckie „Rogacz”, ul. Leśna 7, 95-082 Dobroń, Leśnictwo Dobroń, Kontakt : Pan Paweł Kania, tel. (43) 677 26 84.
– Część Gminy Dobroń na północ od strony drogi Wojewódzkiej Nr 482 oprócz części zachodniej sołectwa Orpelów i Poleszyn.

Wniosek o oszacowanie szkód łowieckich

Protokół oględzin szkody w uprawach i płodach rolnych

Zawiadomienie o planowanym zbiorze

Protokół ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych