Przedszkole od nowa

Gmina Dobroń ogłasza
rekrutację dzieci w wieku przedszkolnym
do nowych oddziałów
Publicznego Przedszkola w Dobroniu filia w Chechle Drugim

utworzonych w ramach projektu

Przedszkole od nowa”

1.08.2020 – 31.08.2021

 

Rekrutacja wyłoni 50 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnym z art. 31 ust.1-7 Ustawy Prawo oświatowe, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Dobroń.

O pierwszeństwie do udziału w projekcie decydować będą w I etapie rekrutacji kryteria wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zaś w II etapie kryterium dochodowe oraz kolejność zgłoszeń.

Zajęcia przedszkolne prowadzone będą w godz. 6.30-16.30 w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. (z przerwą wakacyjną w sierpniu 2021 r.).

Zgłoszenia przyjmowane są w okresie od 17 do 26 sierpnia br. w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Dobroniu.

Projekt oferuje także zajęcia dodatkowe z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej oraz terapii psychologicznej dla dzieci uczęszczających do oddziałów filii w Chechle Drugim, wykazujących potrzeby we wskazanych obszarach.

Zajęcia dodatkowe prowadzone będą w okresie październik 2020 r.-czerwiec 2021 r.

Zgłoszenia do udziału w zajęciach dodatkowych przyjmowane będą w okresie 14-25 września br. w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Dobroniu.

 W rekrutacji stosowane będzie kryterium dochodowe oraz kolejność zgłoszeń.

 Udział w projekcie jest bezpłatny (z wyjątkiem opłat za wyżywienie i opłat za godziny pobytu dziecka wykraczające poza podstawę programową).

 Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu lub w Publicznym Przedszkolu w Dobroniu. (ul Sienkiewicza  60, 95-082 Dobroń, tel. (43) 677 20 32).

Ogłoszenie o rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowaniu