Inwestycje

ZŁOŻONE WNIOSKI

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Dobroń” (POKL)

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – Poddziałanie 9.1.2.  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt obejmuje doposażenie bazy dydaktycznej oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III ze Szkół Podstawowych z gminy Dobroń. Wartość projektu 108 100,00 zł.

2013-01-09-09-22-01-01

„Krok naprzód – podniesienie kwalifikacji zawodowych – II”(POKL) Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Projekt obejmuje szkolenie dla 10 osób w zakresie kwalifikacji wstępnej potrzebnej do wykonywania zawodu kierowcy samochodów ciężarowych. Projekt zapewni bezpłatne szkolenie, opłatę za badania lekarskie oraz zapewnione zostaną materiały szkoleniowe. Organizowane szkolenie będzie kontynuacją przeprowadzonego przez Gminę Dobroń w terminie luty-maj 2011 r. kursu na prawo jazdy kat. C (przeszkolonych 14 osób) i C+E (przeszkolonych 8 osób). Wartość projektu 47 200,00 zł. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę przez Komisję Oceny Projektów. Jednocześnie podpisanie umowy na realizację projektu uzależnione jest od dostępności środków finansowych.
PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

„Zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków” (PROW) Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Umowa z dnia 25.10.2011 r. W ramach projektu  zakupiono ciągnik rolniczy wraz z wozem asenizacyjnym.

ffffe

Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie” (PROW)

Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader – Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi. Umowa z dnia 30.05.2011 r. W ramach projektu przewiduje się budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie. Planuje się budowę boiska do piłki nożnej, trybun sportowych, boiska do piłki siatkowej oraz skateparku. Wartość projektu 266 753,05 zł. Wnioskowana kwota 196 000 zł.

 

PROJEKTY NA ETAPIE ROZLICZENIA

„Rewitalizacja parku gminnego w Dobroniu” (PROW) Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi. Umowa z dnia 14 czerwca 2010 r. Rewitalizacja Parku Gminnego polegała na:

 • budowie nowej bramy wjazdowej i wymianie części ogrodzenia /II etap zakończony 31.07.2011 r./
 • budowie sceny oraz amfiteatru /I etap zakończony 31.12.2010 r./,
 • przebudowie alejek parkowych /II etap zakończony 31.07.2011 r./.

Wartość projektu: 928 116,75 zł., wnioskowana kwota: 500 000,00 zł. Wartość projektu po aneksie: 605 299, 14 zł, wnioskowana kwota: 372 109, 00 zł. Rozliczony I etap projektu – zwrot kosztów w wysokości 157 323,00 zł dnia 21.03.2011 r. II etap – złożony wniosek o płatność na kwotę 214 786,00 zł dnia 19.08.2011 r.

l3 (3)

 

Remont połączony z modernizacją oraz zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Orpelów” (PROW)

Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader – Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacja w zakresie małych projektów. Projekt przewiduje remont sufitu i podłogi oraz wykonanie podestu scenicznego. W ramach wyposażenia świetlicy zakupione zostaną stoły różnych rozmiarów w ilości 7 szt. oraz wózki kelnerskie w ilości 2 szt. Wartość projektu: 47 043,94 zł., wnioskowana kwota: 24 500,00 zł. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację w Urzędzie Marszałkowskim, przeszedł pozytywną weryfikację w Lokalnej Grupie Działania „Dolina rzeki Grabi” pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. W dniu 25 stycznia 2012 r. podpisano umowę nr 00425-6930-UM0540189/11 o przyznanie pomocy. Wniosek w trakcie realizacji. Wszelkie prace i zakupy  dokonane do końca czerwca 2012 r. Rozliczenie wniosku od 1 do 31 lipca 2012 r.

świetlica.orpelów

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mogilno Duże” (PROW) Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader – Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacja w zakresie małych projektów. W ramach projektu przewiduje się budowę ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Mogilno Duże. Plac zabaw zostanie wyposażony w zestaw zabawowy, huśtawki, karuzele, kompleks sprawnościowy i bujaki sprężynowe. Wartość projektu: 48 714,15 zł., wnioskowana kwota: 25 000,00 zł. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację w Urzędzie Marszałkowski, przeszedł pozytywną weryfikację w Lokalnej Grupie Działania „Dolina rzeki Grabi” pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. W dniu 25 stycznia 2012 r. podpisano umowę nr 00426-6930-UM0540188/11 o przyznanie pomocy. Wszelkie prace zostaną zakończone do dnia 8 czerwca 2012 r. Rozliczenie wniosku od 1 do 30 czerwca 2012 r. Zakończono realizację.

yu2

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dobroń i Barycz” (PROW) Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader – Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi. Umowa z dnia 30.05.2011 r. W ramach projektu przewiduje się budowę dwóch ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Dobroń i Barycz. Place zabaw zostaną wyposażone w zestawy zabawowe, huśtawki, karuzele i bujaki sprężynowe. Projekt zrealizowany. Wartość projektu 43 110 zł. Wnioskowana kwota 34 488 zł. Oddane do użytkowania.

h14

PROJEKTY ZREALIZOWANE I ROZLICZONE

„Krok naprzód – podniesienie kwalifikacji zawodowych” (POKL) Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Umowa z dnia 8 lutego 2011 r. W ramach projektu zorganizowano kursu prawa jazdy kat. „C” (dla 14 osób) oraz prawa jazdy kat. „C+E” (dla 8 osób). Projekt zapewniał bezpłatne szkolenie na prawo jazdy, opłatę za badania lekarskie oraz opłatę za pierwszy państwowy egzamin. Zapewnione zostały materiały szkoleniowe. Przyznana kwota na realizację zadania 48 933,00 zł, z czego wydatkowano 45 368,78 zł.
„Dni Dobronia 2010 – integracja mieszkańców gminy” (PROW) Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader – Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii – operacja w zakresie małych projektów. Umowa z dnia 12 października 2010 r. W ramach umowy zorganizowane zostały XXI Dni Dobronia – występy artystyczne, zabawy taneczne, pokaz Piknik Piracki, konkursy, kiermasze handlowe, konsultacje ze specjalistami. Wartość projektu: 32 238,36 zł., wnioskowana kwota: 20 257,08 zł. Projekt rozliczony – zwrot kosztów w wysokości 20 257,00 zł dnia 09.06.2011 r.

IMG_10651
„Górą Dobroniacy – Dni Dobronia 2009” (POKL) Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej – Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Umowa z dnia 5 czerwca 2009 r. W ramach umowy zorganizowane zostały XX Dni Dobronia – występy artystyczne, zabawy taneczne, pokazy walk rycerskich, konkursy, kiermasze handlowe, konsultacje ze specjalistami, prezentacje fachowej literatury dla rolników. Kwota dofinansowania: 49 122,78 zł.

30
„Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli” (RPO) Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna – Działanie V.3. Infrastruktura edukacyjna. Umowa partnerska pomiędzy Gminą Miejską Pabianice (Lider) a (Partnerami) Gminą Dłutów, Gminą Dobroń, Gminą Miejską Konstantynów Łódzki, Gminą Ksawerów, Gminą Lutomiersk, Gminą Pabianice, Powiatem Pabianickim, Gminą Rzgów. W ramach umowy zostało stworzonych 18 pracowni multimedialnych, w tym 12 w szkołach podstawowych oraz 6 w szkołach gimnazjalnych + 18 szt. oprogramowania. Wartość projektu ogółem: 1 857 299,00zł., w tym dla Gminy Dobroń: 212 009,66 zł.
„Doskonalenie umiejętności pracowników JST z terenu powiatu pabianickiego poprzez kompleksowe szkolenie z zakresu efektywnego wykorzystania programów komputerowych”(POKL) Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet V: Dobre zarządzanie – Działanie V.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej – Poddziałanie V.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Umowa partnerska pomiędzy Gminą Miejską Pabianice (Lider) a (Partnerami) Powiatem Pabianickim, Gminą Pabianice, Gminą Miejską Konstantynów Łódzki, Gminą Dobroń. Szkolenia o tematyce: system Windows, korzystanie z Internetu, program Word zaawansowany, program Excel podstawowy, program PowerPoint, program Access, prawne aspekty zastosowania technologii ICT w JST, EWMAPA, EWOPIS. Szkolenie e-learningowe o tematyce: program Word zaawansowany, program Excel podstawowy, program PowerPoint, program Access.
„Centrum kształcenia na odległość na wsiach” (ZPORR) Projekt zrealizowany z ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Priorytet 2: Rozwój Społeczeństwa oparty na wiedzy – Działanie 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie – Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Umowa zawarta z Miastem Zielona Góra – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz 4system Polska Sp. z o.o. Umowa przekazania wyposażenia z dnia 1 kwietnia 2008 r. W ramach umowy zostały zakupione:

 • zestawy komputerowe z monitorem LCD 9 szt.
 • laptop  1 szt.
 • faxtelefon  1 szt.
 • drukarka  1 szt.
 • meble biurowe 10 szt.

Wartość sprzętu, w który wyposażono CKNONW 28 472,36 zł. CKNONW umiejscowione jest w Filii Bibliotecznej w Chechle.

IMG_0807

Remont pomieszczeń i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Barycz” (PROW) Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader – Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacja w zakresie małych projektów. Umowa z dnia 18 listopada 2010 r. W ramach projektu wyremontowano i doposażono świetlicę wiejską w miejscowości Barycz.  Zrobiono podest sceniczny, zamontowano parapety wewnętrzne, wykonano roboty malarskie oraz lamperię z tynku mozaikowego. W ramach wyposażenia kuchni wykonano szafki pod zlewozmywaki, szafkę z szufladami, półkę i stół roboczy. Zakupiono termosy, patelnie, garnki, wózki kelnerskie, krajalnicę, kuchnie mikrofalowe, okap, zlewozmywaki. Świetlicę  wyposażono w nowe krzesła, karnisze, firanki i obrusy. Wartość projektu: 40 407,56 zł., wnioskowana kwota: 23 184,00 zł. Projekt rozliczony – zwrot kosztów w wysokości 20 787,05 z dnia 8 lutego 2012 r.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w roku 2013

 

 

 1. Nazwa zadania : Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami poza pas jezdni w m. Chechło Drugie – etap III kanalizacji gminy, zadanie 7
 2. Wartość ogólna zadania :

–       netto : 578.554,67 zł

–       brutto : 711.622,23 zł

 1. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska               i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 281.674,00 zł – środki pochodzące                   z umorzenia pożyczki
 2. Termin realizacji zadania : maj-październik 2013 rok
 3.  Wykonany zakres rzeczowy inwestycji  :

a)    sieć kanalizacyjna z rur PCV,Ø 200  o dł. 1904,81 mb ,

b)    odejścia od sieci z rur PCV,Ø 160 – 76szt./dł.231,10 mb

c)    przyłącze kanalizacyjne z rur PCV, Ø 160 – 1szt./dł. 3,75 mb zakończone studzienką rewizyjną Ø 400

d)    przepompownie ścieków PS 1, PS 2  z pełnym wyposażeniem hydraulicznym i zasilaniem energetycznym – 2 kpl.

 1. link do strony www.wfosigw.lodz.pl

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w latach 2010/2011

Zadanie nr 1

 1. Nazwa zadania : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chechło Drugie , etap III kanalizacji gminy
 2. Wartość ogólna zadania : – netto : 331 593,35 zł – brutto : 404 868,59 zł
 3. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 178.000,00 zł – środki pochodzące z umorzenia pożyczki
 4. Termin realizacji zadania : lata 2010/2011
 5. W ramach realizacji inwestycji wykonano :     a) sieć kanalizacyjną z rur PCV o długości 694,30 mb ,    b) przyłącza kanalizacyjne szt.17 zakończone studzienkami rewizyjnymi PCV , Ø 400mm, dł. 121,15 mb, w tym : – 46,65 mb z rur PCV Ø 160 – 74,50 mb z rur żeliwnych Ø 150
 6. link do strony www.wfosigw.lodz.pl

 

Zadanie nr 2

 1. Nazwa zadania : Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dobroń ul. Słowackiego
 2. Wartość ogólna zadania : – netto : 204.969,59 zł – brutto : 250.041,45 zł
 3. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 32.000,00 zł – środki pochodzące z umorzenia pożyczki
 4. Termin realizacji zadania : lata 2009 -2010
 5. W ramach realizacji inwestycji wykonano :        a) sieć wodociągowa z rur PCV o długości733,82 mb, w tym : – sieć Ø 160 – 702,27 mb – sieć odgałęzienie  Ø 110 – 12,00 mb – sieć odgałęzienia Ø 90 – 19,55 mb b) przyłącza wodociągowe z rur PEHD szt. 15/ dł. 309,60 mb , w tym : – przyłącza Ø 40 , szt. 13/ dł. 293,48 mb – przyłącze Ø 63 , szt. 1/dł. 9,62 mb – przyłącze Ø 90 , szt. 1/ dł. 6,50 mb
 6. link do strony www.wfosigw.lodz.pl

Zadanie nr 3

 

 1. Nazwa zadania : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski
 2. Wartość ogólna zadania : – netto : 363.904,86 zł – brutto : 443.894,96 zł
 3. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi – udział własny
 4. Termin realizacji zadania : lata 2008 – 2010
 5. W ramach realizacji inwestycji wykonano : Wymysłów Francuski a) sieć wodociągowa z rur PCV o długości3623,60 mb, w tym – sieć Ø 160 – 2840,30 mb – sieć  Ø 110 – 783,30 mb b) przyłącza wodociągowe z rur PEHD szt. 30/ dł. 583,85 mb , w tym -przyłącza Ø 40 , szt. 28/ dł. 534,60 mb -przyłącze Ø 63 , szt. 2/dł. 49,25 mb Wymysłów Piaski : a) sieć wodociągowa z rur PCV o długości1055,25 mb, w tym : – sieć Ø 160 – 488,60 mb – sieć  Ø 110 – 566,65 mb b) przyłącza wodociągowe z rur PEHD szt. 13/ dł. 261,20 mb , w tym : – przyłącza Ø 40 , szt. 12/ dł. 203,05 mb – przyłącze Ø 63 , szt. 1/dł. 58,15 mb
 6. link do strony www.wfosigw.lodz.pl

 

 


 

Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków z 350m3/d do 700m3/d w Dobroniu ul. Zakrzewki – zadanie 4

 

Rozpoczęcie inwestycji: 27.06.2008 rok Zakończenie inwestycji: 23.09.2009 rok
Lokalizacja: teren oczyszczalni ścieków – Dobroń ul. Zakrzewki 14a W ramach inwestycji wykonano:

1. płytę fundamentową pod zbiorniki oczyszczalni – 1 kpl.

2. piaskownik – 1 kpl.

3. rurociągi technologiczne , w tym:

 • rurociąg ciśnieniowy ścieków surowych z istniejącej pompowni do nowego bloku zbiorników
 • rurociąg odprowadzający ścieki oczyszczone z nowegobloku zbiorników
 • odprowadzenie kożucha z nowego osadnika wtórnego do studni pompowni
 • rurociągi sprężonego powietrza od nowej stacji dmuchaw do nowego bloku zbiorników
 • rurociągi tłoczne osadu z nowej komory stabilizacji do stanowiska odwadniania w rozbudowanej części budynku socjalno – technicznego
 • rurociągi recyrkulacji wewnętrznej osadu i ścieków
 • rurociąg osłonowy przewodów sprężonego powietrza pomiędzy budynkiem socjalno – technicznym , a studzienką zaworową przy osadniku

4. urządzenia : dostawa i montaż :

 • zbiorniki – szt. 8
 • dmuchawy z komorą dźwiękochłonną – szt. 2
 • mieszadło z prowadnicami i wciągarką – 1 kpl.
 • licznik ścieków oczyszczonych – 1 kpl.
 • ruszty napowietrzające – 6 szt.
 • pompy – 6 szt.

 

5. pomost nad osadnikiem wtórnym – 1 kpl.

6. studzienka zaworowa – 1 kpl.

7. instalacja elektrycznej zgodnie z dokumentacją – 1 kpl.

8. dostawa i montaż szaf sterowniczych i AKPiA 1 kpl.

9. wylot ścieków do rowu – 1 szt.

10. zieleń ochronna – 50 szt. (tuja)

Zadanie zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dobroń, dnia 07.10.2009r. 


„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Chechło II , etap III , zadanie 3”

Rozpoczęcie inwestycji: 19.03.2007 r. Zakończenie inwestycji: 28.09.2007 r.
Teren realizacji: Chechło II ul. Kosobudzka i ul. Lipowa na odcinku (od ul. Kosobudzkiej do Szkoły Podstawowej).
1. W ramach inwestycji wykonano:

– sieć kanalizacyjną z rur PVC o łącznej długości 2087,10 mb, w tym:

Ø 250 – 2024,80 mb

Ø 200 – 62,30 mb

– przyłącza kanalizacyjne szt.44 / dł. 351,56 mb

– przepompownie ścieków – szt.3

– trójniki – szt.10

– przyłącze kanalizacyjne od studzienki rewizyjnej do budynku Szkoły Podstawowej

 

Zadanie zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Zadanie

” Program przyrodniczo-ekologiczny realizowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Dobroniu-” Chcesz być zdrowy, chcesz być chwat, żyj z przyrodą za pan brat”

Program był realizowany w Szkole Podstawowej w Dobroniu, w okresie  od 01.06.2012 r. do 30.10.2012 r.

 

Całkowity koszt realizowanego programu wynosił 20 000 zł. Szkoła otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie do 18 000 zł  tj. 90% wartości całkowitego kosztu zadania.

W ramach Programu zakupiono pomoce dydaktyczne służące do prowadzenia doświadczeń, obserwacji i badań przyrodniczych, materiały papiernicze i plastyczne, nagrody w konkursach. Ponadto sfinansowano koszty licznych wycieczek o tematyce przyrodniczej.