Uwolnij się od AZBESTU

uwolnij się od azbestu - nagłówek

Jak usunąć wyroby zawierające azbest ?

Usunięcie wyrobów zawierających azbest przeprowadza tylko specjalistyczna firma zatrudniająca przeszkolonych pracowników wyposażonych w środki ochrony indywidualnej oraz dysponująca odpowiednim sprzętem.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest podlega zgłoszeniu, miejsce usuwania azbestu należy zabezpieczyć i oznakować, a powstałe odpady azbestowe odpowiednio zapakowane i oznakowane należy przekazać na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Przydatne informacje

Na stronie Bazy Azbestowej ( https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/ ) znajdują się informacje dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpiecznego wycofywania z użytkowania wyrobów azbestowych tj.:
➢ baza firm zajmujących się usuwaniem wyrobów azbestowych czyli tzw. eternitu,
➢ lista składowisk odpadów azbestowych,
➢ wykaz lokalnych i regionalnych programów usuwania azbestu,
➢ a także dane statystyczne oraz wykres aktywności gmin.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jest regionalną instytucją finansów publicznych, która finansowo wspiera przedsięwzięcia służące ochronie środowiska realizowane zarówno przez samorządy jak i inne podmioty, w tym osoby fizyczne realizujące zadania z zakresu ochrony środowiska w województwie łódzkim. https://www.wfosigw.lodz.pl/

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE I USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST GWARANTUJE OCHRONĘ ZDROWIA I ŚRODOWISKA

AZBEST jest groźny dla zdrowia, gdy włókna azbestu uwalniane są do powietrza.
Dzieje się tak w wyniku:
➢ uszkadzania mechanicznego wyrobów azbestowych podczas adaptacji, remontów, modernizacji,
➢ usuwania lub próby zabezpieczania wyrobów azbestowych w sposób niewłaściwy,
➢ korozji płyt azbestowo-cementowych.

Obowiązkiem właściciela nieruchomości, gdzie występują wyroby zawierające AZBEST jest :

➢ przeprowadzenie corocznie w terminie do 31 stycznia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest, którą przedkłada się w formie pisemnej Wójtowi gminy,
➢ sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określającej stopień pilności.

NIEUSZKODZONE WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST MOŻNA NADAL UŻYTKOWAĆ DO NASTĘPNEJ OCENY.
WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST ZAKWALIFIKOWANE DO WYMIANY MUSZĄ BYĆ USUNIĘTE !

Prezentacja AZBEST 2021

Ulotka Azbest