Gospodarka odpadami

Szanowni mieszkańcy,

informujemy, że od nowego roku PSZOK będzie przyjmował odpady w godzinach:

 • wtorek 15 – 18
 • czwartek 15 – 18
 • sobota 8 – 12

 

UWAGA MIESZKAŃCY !!!
WIOSENNE PORZĄDKI 2016
ZBIERAMY OPONY
I ODPADY WIELKOGABARYTOWE
TERMINY ZBIÓREK:
9.05  – 12.05

zz

Harmonogram 2016
green_line

informacja w sprawie wywozu odpadów - działki rekreacyjne

Wniosek o zwrot nadpłaty

green_line

ODPADY (Custom)

W związku ze zbliżającym się sezonem wakacyjnym informujemy, że w bieżącym roku w miejscowościach Barycz, Kolonia Ldzań i Wymysłów – Piaski nie będziemy ustawiać ogólnodostępnych pojemników na odpady.
Odbiór odpadów dla tych, którzy złożyli deklaracje będzie realizowany w następujący sposób:
•  odpady zmieszane – 1 i 3 środa miesiąca;
• odpady segregowane – zgodnie z harmonogramem dla danej miejscowości.
Odpady należy zbierać w workach, które są do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobroniu (pokój 9) lub w workach własnych. W dniu wywozu, wzorem lat ubiegłych, worki powinny być wystawione do głównej drogi, tak żeby pracownicy firmy wywozowej mogli je zebrać podczas przejazdu. Pojemność i ilość wystawionych worków nie może przekraczać ilości odpadów zdeklarowanych na dany miesiąc.
Jednocześnie w związku z planowanymi w gminnym systemie gospodarowania odpadami zmianami bardzo prosimy o nie wnoszenie opłat za wywóz odpadów za cały deklarowany sezon z  góry.

Wykaz firm świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Dobroń

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

WIOSENNE PORZĄDKI 2014

ZBIERAMY OPONY,
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
I ELEKTROŚMIECI

TERMINY ZBIÓREK:

27.03 – 29.03 – OPONY

31.03 – 04.04 – GABARYTY

05.04 – ELEKTROŚMIECI

miejsca i terminy zbiórek

 

Uchwała.XXIII.158.2012.2012-10-25

Uchwała nr XXX.231.2013.pdf. uchwala uslugi dodatkowe

uchwała nr XXVI.195.2013

uchwała nr XXVI.194.2013

uchwała nr XXVI.193.2013

uchwała nr XXIV.166.2012

uchwała nr XXIV.165.2012

Informacja w sprawie możliwego przesunięcia terminu wywozu odpadów

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w przypadku, gdy termin wywozu odpadów przypada w święto, wywóz jest realizowany zamiennie w dniu następnym.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2013 r. na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK.

Punkt działa przy Oczyszczalni Ścieków w Dobroniu, przy ul. Zakrzewki 14a i przez cały rok przyjmuje od właścicieli nieruchomości tzw. odpady problemowe.

 

Godziny pracy PSZOK:

– od poniedziałku do czwartku – 15.00 – 18.00;

– piątek – 7.00 – 14.00;

– sobota – 7.00 – 12.00.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Punktu.    Regulamin

Informacja dla przedsiębiorców

Wszystkich przedsiębiorców, którzy wnoszą do Gminy Dobroń opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, informujemy, że Gmina nie będzie wystawiać faktur za świadczone w tym zakresie usługi. Opłatę wnosi się w zadeklarowanej kwocie, w terminach podanych w informacji o naliczonej opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Podstawą do rozliczenia wywozu odpadów w US jest deklaracja oraz dowody wniesionych wpłat.

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI PO 1 LIPCA 2013 R.

Od 1 lipca już nie właściciel nieruchomości, ale gmina odpowiedzialna będzie za zorganizowanie odbioru i nadzór nad wywozem odpadów komunalnych

 •       Odpady będą odbierane z tych samych miejsc co dotychczas, zmieni się jedynie podmiot, który będzie organizował wywóz – to już nie będzie firma prywatna, a gmina. Firma, która będzie realizowała tę usługę, zostanie wyłoniona w drodze przetargu.
 •       Na zmianach najlepiej wyjdą osoby segregujące odpady. Segregujący będą płacić mniej od tych, którzy odpadów nie segregują.

smieci

Dotychczasowe umowy mieszkańców z Firmą EKO-REGION zostaną rozwiązane z dniem 30 czerwca 2013 r. Firmy powinny wypowiedzieć umowy we własnym zakresie.

 •  W przypadku umów zawartych z firmą Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach (dawniej Kalwinek) wszyscy muszą  pamiętać o 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy i kontaktować się z w/w przedsiębiorstwem osobiście.

Aktualne umowy powinny ulec rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2013 r.

 •       Wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobroń mają obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklarację można otrzymać i złożyć w pokoju nr 9 w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy (www.dobron.ug.gov.pl) Deklarację należy złożyć do 30 kwietnia b.r. Dla wszystkich mieszkańców jest to pierwsza deklaracja, w ubiegłym roku były składane jedynie ankiety !
 •       Stawki za wywóz odpadów zostały zróżnicowane ze względu na to, czy na nieruchomości będzie prowadzona segregacja odpadów komunalnych, czy będą oddawane tylko odpady zmieszane
 •       Chęć prowadzenia bądź nieprowadzenia zbiórki selektywnej będzie określać właściciel nieruchomości w  w/w deklaracji składanej w Urzędzie Gminy

Nieruchomości zostały podzielone na 2 grupy:

a) zamieszkała-to nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a więc taka, na której człowiek bytuje,niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem

b) niezamieszkała- to nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w jej obrębie odpady komunalne, tj. : działki rekreacyjne i letniskowe, przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne, sklepy, obiekty użyteczności publicznej itp.

OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI

 

SEGREGACJA

BRAK SEGREGACJI

ZAMIESZKAŁA

(stawka miesięczna w zł na osobę w gospodarstwie domowym)

7,00

14,00

NIEZAMIESZKAŁA

(stawka miesięczna w zł za określony pojemnik na odpady komunalne zmieszane)

20,00 – 120L

40,00 – 240L

100,00 – 1100L

500,00 – KP-7

40,00 – 120L

80,00 – 240L

200,00 – 1100L

1000,00 – KP-7

 

 •       W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi odbierane będą od właścicieli nieruchomości następujące rodzaje odpadów:

papier metal tworzywa sztuczne > szkło > opakowania wielomateriałowe > odpady ulegające biodegradacji >przeterminowane leki > chemikalia >zużyte baterie i akumulatory >zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny >odpady wielkogabarytowe >odpady budowlano-rozbiórkowe >zużyte opony >odpady komunalne zmieszane pozostające po segregacji

200pOdpady

 •       Wyróżnia się 5 frakcji odpadów:

1)      odpady komunalne zmieszane

2)      odpady suche (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale)

3)      odpady ulegające biodegradacji w podziale na bioodpady (odpady kuchenne, drobne odpady roślinne) i odpady zielone (odpady pochodzące z pielęgnacji ogrodów, gałęzie)

4)      szkło

5)      odpady problemowe ( zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-rozbiórkowe, zużyte opony)

 •       Bezpośrednio z nieruchomości, zgodnie z ustalonym harmonogramem, odbiera się następujące grupy odpadów:

1)      odpady komunalne zmieszane

2)      odpady suche

3)      bioodpady

4)      szkło

 •       Harmonogram odbioru odpadów zostanie ustalony przez gminę w uzgodnieniu z operatorem wyłonionym w drodze przetargu
 •      Ilość odpadów komunalnych ustala się z zastosowaniem stałego zestawu pojemników:

1)      dla gospodarstwa domowego do 3 osób włącznie- 1 pojemnik o pojemności 120 l

2)      dla gospodarstwa domowego dla 4-6 osób włącznie- 1 pojemnik o pojemności 240 l lub 2 pojemniki o pojemności 120 l

3)      dla gospodarstwa domowego powyżej 6 osób– dopuszcza się dostawienie kolejnych pomników wedle zapotrzebowania

4)      Dla nieruchomości wielorodzinnych– pojemnik/pojemniki od 240 l do 1100 l, przy zastosowaniu zasady przeliczania ilości pojemników jak dla gospodarstw domowego.

 •       Ilość odpadów komunalnych segregowanych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustala się   z zastosowaniem stałego zestawu pojemników:

1)      pojemnik 120 l na szkło- po 1 na każde gospodarstw domowe

2)      pojemnik 240 l na odpady suche- po 1 na każde gospodarstwo domowe

3)      pojemnik o pojemności 140 l na bioodpady- po 1 na każde gospodarstwo domowe

4)      pojemniki do segregacji szkła i surowców suchych 1100 l dla poszczególnych frakcji- dla nieruchomości wielorodzinnych

5)      dla gospodarstwa domowego powyżej 6 osób dopuszcza się dostawienie kolejnego pojemnika 120 l na szkło i 240 l na odpady suche

 •       Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych

1)      odpady komunalne zmieszane-  raz w miesiącu kalendarzowym

2)      odpady suche- raz w miesiącu kalendarzowym

3)      bioodpady-  raz w miesiącu kalendarzowym,  a w okresie V- IX- 2 razy w miesiącu

4)      szkło-  raz na kwartał

 •  Odpady zbierane selektywnie będą odbierane bez ograniczeń ilościowych w Punkcie Selektywnego Zbioru Odpadów(PSZOK). PSZOK będzie działał całorocznie na terenie gminy.
 • Do Punktu można będzie przekazywać bez dodatkowych opłat:

Papier> metal >tworzywa sztuczne >szkło >opakowania wielomateriałowe >odpady ulegające biodegradacji(tylko odpady zielone)>przeterminowane leki >chemikalia(farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) stosowane w gospodarstwach domowych >zużyte baterie    i akumulatory >zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny >odpady wielkogabarytowe >odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości 1,1 m3 od nieruchomości na rok, zużyte opony

Pojemniki na odpady dostarczy przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu.

 •           Właściciel nieruchomości ma obowiązek w dniu odbioru odpadów udostępnić pojemniki z odpadami pracownikom firmy wywozowej w godzinach 6-22
 • Pojemniki na odpady powinny być ustawione w granicach nieruchomości,   w miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników              i pracowników firmy wywozowej
 •       Nieodebranie odpadów przez firmę wywozową spowodowane zaniedbaniem właściciela nieruchomości nie zwalnia go od opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

 Urząd Gminy w Dobroniu zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by wprowadzane zmiany przebiegały płynnie i były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

odpady_rysunek_panocek

kreska

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

ekoregion

ekoregion 

kreska

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Deklarację mają obowiązek złożyć wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Dobroń.  Należy go wykonać do 30 kwietnia 2013 roku.

Materiały do pobrania znajdziesz tutaj : KLIKNIJ

kreska

INFORMACJA W SPRAWIE ROZWIĄZYWANIA BIEŻĄCYCH UMÓW NA WYWÓZ ODPADÓW

Szanowni mieszkańcy,

W związku z pismem otrzymanym od firmy EKO – REGION dotyczącym sposobu rozwiązywania bieżących umów na wywóz odpadów komunalnych, podajemy do informacji stanowisko firmy w tej sprawie. Sposób postępowania będzie różny, w zależności od tego czy firma wygra przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalny na terenie gminy Dobroń, czy też nie.

 

Przypadek I

Firma EKO – REGION spełni wszelkie wymogi i wygra przetarg:

1. każdemu z dotychczasowych klientów zostanie dostarczone przez przedstawicieli firmy bądź inkasentów pisemne porozumienie o rozwiązaniu dotychczasowej umowy; pierwsze porozumienia będą dostarczane już po 15 marca z fakturami za I kwartał 2013 roku;

2. właściciele nieruchomości zostaną doposażeni w wymaganą ilość pojemników, określoną na podstawie zawartej z gminą umowy – jeśli taka umowa zostanie podpisana.

 

Przypadek II

Firma EKO – REGION nie wygra przetargu:

1. w terminie ostatniego zaplanowanego dnia odbioru odpadów przedstawiciele firmy dotrą do każdego klienta z pisemnym porozumieniem o rozwiązaniu dotychczas obowiązującej umowy oraz zabiorą należące do firmy pojemniki;

2. jeśli nie zastaną właściciela nieruchomości, usługa odbioru odpadów zostanie wykonana, pojemnik odebrany, a porozumienie zostanie dostarczone pocztą lub przez przedstawiciela

w innym terminie;

3. porozumienie powinno zostać zaakceptowane, w przeciwnym razie zadziała 3-miesięczny tryb wypowiedzenia umowy, co może spowodować konieczność uiszczenia podwójnej opłaty – zarówno dla gminy jak i dla firmy EKO – REGION.

 

Jednocześnie firma EKO – REGION zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by nie narazić mieszkańców na dodatkowe koszty i rozwiązać umowy za porozumieniem stron przed dniem wejścia w życie nowego systemu.

kreska

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW POSIADAJĄCYCH AKTUALNE UMOWY NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku ze zmianami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 r., przypominamy o konieczności wypowiadania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

W przypadku umów zawartych z firmą EKO – REGION Sp. z o.o. należy oczekiwać wypowiedzenia umowy ze strony tej firmy.

W przypadku umów zawartych z firmą Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach (dawniej Kalwinek) należy pamiętać o 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy i kontaktować się z w/w przedsiębiorstwem osobiście.

Aktualne umowy powinny ulec rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2013 r.

Powyższe informacje zostały zebrane w oparciu o rozmowy z przedstawicielami firm wywozowych.

kreska

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE DOBROŃ

 

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI – PREZENTACJA DO POBRANIA

 

STAWKI

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone w uchwale podjętej przez Radę Gminy w Dobroniu nr XXIV/165/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik z dnia 22 listopada 2012 roku.

Stawki zostały zróżnicowane ze względu na to, czy na nieruchomości będzie prowadzona segregacja odpadów komunalnych, czy będą oddawane tylko odpady zmieszane. Chęć prowadzenia bądź nieprowadzenia zbiórki selektywnej będzie określać właściciel nieruchomości w deklaracji składanej w Urzędzie Gminy.

Obowiązujące od 1 lipca 2013 roku stawki przedstawia tabela.

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI

 

SEGREGACJA

BRAK SEGREGACJI

ZAMIESZKAŁA

(stawka miesięczna w zł na osobę w gospodarstwie domowym)

7,00

14,00

NIEZAMIESZKAŁA

(stawka miesięczna w zł za określony pojemnik na odpady komunalne zmieszane)

20,00 – 120L

40,00 – 240L

100,00 – 1100L

500,00 – KP-7

40,00 – 120L

80,00 – 240L

200,00 – 1100L

1000,00 – KP-7