Konkurs!

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 28 maja 2019 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie IX.1.2 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-001-19-ogloszony-w-dniu-28-maja-2019-r-w-ramach-poddzialania-ix-1-2-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-zi/

Więcej informacji o konkursie i Regulamin konkursu dostępne na stronie:

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/9728369-konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-001-19-poddzialanie-ix-1-2-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-zit-

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!


 KOMUNIKAT!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Łódź / Delegatura: Piotrków Trybunalski
tel. 42 611-67-15, fax. 42 633-83-89
e-mail: o-lodz@piorin.gov.pl

 KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Łódzkie
Powiat: Pabianicki i Miasto Łódź
Agrofag: Rdza brunatna pszenicy
Roślina: Pszenica ozima
Plantacjom pszenicy ozimej zagraża rdza brunatna pszenicy.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania rdzy brunatnej pszenicy należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Objawy rdzy brunatnej na pszenicy występują głównie na blaszkach liściowych. Zakażenie roślin następuje zarówno w świetle jak i w ciemności, przy czym najłatwiej proces ten zachodzi w temperaturze 15-18oC i przy 100% wilgotności względnej powietrza.

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub interwencyjnie od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia. W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka.

Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla rdzy brunatnej pszenicy ozimej wynoszą:

  • w fazie krzewienia,: 10-15% liści z pierwszymi objawami rdzy,
  • w fazie strzelania roślin w źdźbło: co najmniej 10% źdźbeł z objawami porażenia,
  • w fazie kłoszenia roślin,: wystąpienie objawów porażenia na liściu podflagowym lub flagowym

 Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

  • szybkie wykonanie podorywki i starannej głębokiej orki,
  • unikanie przenawożenia azotem, (zrównoważone nawożenie)
  • unikanie gęstego siewu
  • odpowiedni dobór odmian
  • zaprawianie nasion

Czytaj dalej…


Samochód dla OSP w Orpelowie

W dniu 22 maja 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Marek Jankowski uroczyście przekazali na ręce Wójta Gminy Dobroń Roberta Jarzębaka oraz Prezesa OSP w Orpelowie Pawła Karpińskiego promesę na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orpelowie.

Zakup zostanie sfinansowany z:
– budżet Gminy – 233.000 zł (w tym 33.000 z Funduszu Sołeckiego),
– Narodowy/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 326.000 zł,
– dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – 201.000 zł.


Powiatowe Potyczki Matematyczne

W dniu 15 maja 2019 r. po raz dwudziesty piąty w Szkole Podstawowej w Dobroniu odbyły się Powiatowe Potyczki Matematyczne zorganizowane przez Otwartą Pracownię Rozwijania Uzdolnień „ASYMPTOTA” oraz Szkołę Podstawową w Dobroniu. W potyczkach udział wzięło 207 uczniów z 18 szkół z terenu powiatu pabianickiego i łaskiego. Konkurs objęty został patronatem oraz wsparciem finansowym Wójta Gminy Dobroń. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy, które wręczyli Wójt Gminy Dobroń, Prezes Pracowni „ASYMPTOTA” oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobroniu.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy, a pozostałym uczniom dziękujemy za udział i zaangażowanie. 

Czytaj dalej…


Wsparcie finansowe w ramach programu Aktywna Tablica.

Gmina Dobroń otrzymała dofinansowanie w wysokości 14 tys. zł w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Wsparciem objęta zostanie Szkoła Podstawowa w Mogilnie Dużym. Dzięki uzyskanej dotacji 3 sale lekcyjne zostaną wyposażone w tablice interaktywne z projektorem, głośniki oraz interaktywny monitor dotykowy. Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy pozyskanych w ramach programu pozwoli systematycznie podnosić kompetencje TIK uczniów i nauczycieli.