Teatr „Metamorfoza” ma już 5 lat

kk

Kolejny rok pracy Gminnego Środowiskowego Teatru Profilaktycznego „Metamorfoza” upłynął 4 czerwca 2019r. Wyjątkowy, bo wieńczący pięcioletnią działalność. Na tę szczególną okoliczność do gmachu SP w Dobroniu przybyli:  p. wójt gminy Dobroń- Robert Jarzębak, p. sekretarz Mirosław Rżanek,  p. dyrektor DCK – Monika Rybak oraz rodzice, dziadkowie, miłośnicy teatru… Dwie grupy teatralne, wystawiając etiudę „Poczekalnia” oraz „Kwiaty miłości”, rozbawiły do łez publiczność. Ciepłe słowa płynące z ust p. wójta, okraszone gromkimi brawami były niewątpliwie wyrazem podziękowań za wieloletnia pracę sceniczną. Nie kryto wzruszeń i nostalgii. Grupa teatralna licząca 25 osób (Bartosz Górniak, Jakub Roszak, Marta Kołtuniak, Natalia Gobucka, Julia Janiszewska, Maria Hoffman, Anita Pawelczyk, Julia Kuna, Marta Animucka, Zuzanna Sawicka, Kornelia Kulikowska, Anna Groblewska, Maria Kołodziej, Natalia Olczak, Piotr Żmilewski, Julia Kuniecka, Amelia Przezdzięk, Dominika Posłuszny, Marta Pawlak, Maria Pawlak, Wojtek Krajewski, Kamil Posłuszny, Jakub Kalisz, Julia Kacprzak, Marcel Kozieł) wraz ze swoim opiekunem p. Moniką Pawełczyk,  symbolicznymi statuetkami teatralnymi oraz listami gratulacyjnymi podziękowała wszystkim, którzy wspierali działalność teatru „Metamorfoza”. Każdy z nich oddał cząstkę siebie dla dobra innych…  

Czytaj dalej…


Wakacje!!!

Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. Czas odpoczynku od nauki, dzwonków i porannego wstawania.

Dziękując za wysiłek i współpracę życzymy wszystkim Przedszkolakom, Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom naszych przedszkoli i szkół, by nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze na złocistych plażach, w górach czy nad jeziorami.

Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, z zapasem sił i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.


Nabór na stanowisko Instruktora Tańca Ludowego

Dyrektor Dobrońskiego Centrum Kultury

ogłasza nabór na stanowisko instruktora tańca ludowego dla ZPiT „Dobroń”

  1. Wymagane kwalifikacje:

1.1. wykształcenie wyższe,
1.2. ukończony kurs z dziedziny tańca ludowego (instruktorski kurs kwalifikacyjny z dziedziny tańca ludowego),
1.3. uprawnienia pedagogiczne uprawniające do prowadzenia (planowania i organizowania) zajęć z dziećmi i młodzieżą,
1.4. przygotowanie praktyczne z zakresu tańca ludowego.

  1. Wymagania dodatkowe:

2.1.umiejętność pracy w zespole,
2.2. dobra organizacja czasu pracy,
2.3. dyspozycyjność,
2.4. komunikatywność,
2.5. znajomość obsługi komputera.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3.1. prowadzenie zajęć tanecznych we wszystkich grupach wiekowych Zespołu,
3.2. organizacja imprez artystycznych (w tym koncertów) w oparciu o repertuar i grupy artystyczne Zespołu,
3.3. organizacja i udział w zgrupowaniach / warsztatach / festiwalach i koncertach Zespołu,
3.4. doradztwo repertuarowe, metodyczne i warsztatowe amatorskiemu ruchowi tanecznemu Zespołu,
3.5. aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na cele statutowe Zespołu,
3.6. współpraca z instytucjami, szkołami, organizacjami w zakresie pozyskiwania nowych członków Zespołu oraz w zakresie upowszechniania tanecznej kultury ludowej,
3.7. inne niezbędne dla właściwej pracy na ww. stanowisku.

  1. 4. Wymagane dokumenty:

4.1. list motywacyjny, CV – własnoręcznie podpisane,
4.2. kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje kandydata,
4.3. kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata.

  1. Czas pracy: umowa zlecenia, na zastępstwo (wtorki, piątki – do uzgodnienia)
  1. Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 14.08.2019r. do godz. 16.00, osobiście lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do siedziby Dobrońskiego Centrum Kultury, ul. W. Witosa 1a, 95-082 Dobroń, z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora tańca ludowego”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Praca od 01 września 2019 r.

Dobroń, 14.06.2019 r.

Nabór na instruktora- ogłoszenie, klauzula


Rozbudowa oczyszczalni ścieków

dd

W miniony piątek, 14 czerwca, w Urzędzie Gminy w Dobroniu zawarto umowę na roboty budowlane objęte pierwszą częścią projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” – pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń”.

Czytaj dalej…


Spotkanie informacyjne!

Uprzejmie informuję, iż w dniu 28 czerwca br. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi organizuje bezpłatne spotkania informacyjne pn. „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs w ramach Działania X.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”. W czasie spotkania zostaną omówione cele i założenia konkursu, w tym w szczególności typy projektu, kryteria wyboru projektów. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy ul. Traugutta 21/23 – XVII piętro, w godz. 10:00 – 12:20 (rejestracja uczestników od godz. 9:45).  W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3538-spotkanie-informacyjne-pn-powrot-na-rynek-pracy-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-konkurs-w-ramach-dzialania-x-1-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020 do dnia 26 czerwca 2019 r.


Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 Gmina Dobroń.

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 Gmina Dobroń

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejowym w Łasku i Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli, Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu zwrócił się do Rady Gminy w Dobroniu z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: 

  • do Sądu Rejonowego w Łasku w sprawach rodzinnych – 1 ławnik;
  • do Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 ławnik.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 52, poz. 55, poz. 60, poz. 125) oraz rozporządzenia Ministra sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. 2011 nr 121 poz. 693).

ŁAWNIKIEM może być osoba, która (art. 158 § 1 u.s.p.):

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Czytaj dalej…


Święto Gminy Dobroń i Festiwal Folkloru

W miniony weekend, w Parku Gminnym w Dobroniu, odbyło się Święto Gminy Dobroń i Festiwal Folkloru. Coroczna impreza przyciągnęła gości, by w sobotę cieszyć zmysły znaną i lubianą muzyką, w niedzielę zaś – barwnym korowodem regionalizmu w wykonaniu Zespołów Pieśni i Tańca „Dobroń”, „Bychlewianka” i „Kocierzewiacy”.

Czytaj dalej…