Nowa siedziba Biblioteki Publicznej w Dobroniu

Biblioteka Publiczna w Dobroniu od lipca br. ma nową lokalizację w dawnym „Domu nauczyciela” przy ul. H. Sienkiewicza 37.

Dzięki tej przeprowadzce zyskaliśmy przestronne i nowoczesne wnętrze. Zwiększyła się powierzchnia użytkowa. Czytelnicy mają lepszy dostęp, gdyż Biblioteka mieści się teraz na parterze i jest w pełni przystosowana do osób niepełnosprawnych. Czytaj dalej…


Nowa droga dojazdowa do gruntów rolnych

 

Zakończone zostało zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Wymysłowie Francuskim gm. Dobroń”, którego celem było poprawienie komfortu mieszkańców w zakresie dojazdu do gruntów rolnych i przyległych posesji, a tym samym ograniczenia emisji spalin, pyłów i hałasu.

Mieszkańcy zyskali drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 600 m. Wykonana droga posiada jezdnię dwukierunkową o szerokości 4,5 m wraz z opaskami z kruszywa. W ramach zadania zostały wykonane również pobocza o szerokości 70 cm.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Dobroń pozyskała środki zewnętrzne z budżetu Województwa Łódzkiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 50 980,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 169 002,00 zł. Inwestycję zrealizowała Firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Porszewicach.


III Przegląd Piosenki Patriotycznej „Matecznik” w Szadku

W sobotę 9 listopada 2019 r. Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” uczestniczyło w III Przeglądzie Piosenki Patriotycznej „Matecznik” w Szadku.  W przeglądzie uczestniczyło 15 amatorskich zespołów artystycznych. Chór „Lutnia” pod kierunkiem dyrygenta Pana Piotra Cynarskiego wykonał trzy pieśni: „Polskie kwiaty”, „Modlitwa obozowa”, „O mój rozmarynie” w opracowaniu muzycznym Pana Piotra Kopra – byłego dyrygenta.

Jury oceniając dobór repertuaru, interpretacje, emisje głosu oraz ogólny wyraz artystyczny przyznało „Lutni” – I nagrodę. Zespół otrzymał pamiątkowy dyplom, statuetkę festiwalową oraz nagrodę finansową.

Gratulujemy!!!

Źródło: dck.dobron


Oferta pracy.

Dobrońskie Centrum Kultury poszukuje:

Specjalisty ds. kulturalno – administracyjnych

Dobrońskie Centrum Kultury zlokalizowane jest przy ul. W. Witosa 1a w Dobroniu, w budynku Szkoły Podstawowej w Dobroniu.

Jako Specjalista ds. kulturalno – administracyjnych będziesz odpowiedzialna/y między innymi za koordynowanie i nadzorowanie poszczególnych sekcji działających w DCK oraz aplikowanie o fundusze zewnętrzne.

Do zadań i obowiązków na w/w stanowisku w zakresie działalności kulturalnej, należą:

  1. Udział w pracach projektowo – operacyjnych dotyczących kalendarza imprez kulturalnych i innych wydarzeń artystycznych.
  2. Koordynacja planów i projektów poszczególnych sekcji, w tym: plastyki, tańca ludowego, tańca hip-hop, muzyki (chóru i orkiestry), sekcji teatralnej.
  3. Koordynacja działań wymienionych sekcji związanych z realizacją kalendarza imprez.
  4. Nadzorowanie pracy instruktorów zespołów artystycznych.
  5. Przygotowywanie, realizowanie i nadzorowanie imprez oraz wydarzeń kulturalnych i artystycznych, których organizatorem lub współorganizatorem jest DCK.
  6. Promocja i upowszechnianie wszelkich wydarzeń kulturalnych na terenie gminy.
  7. Opracowywanie planów pracy placówki, zawierających całość działalności sekcji artystycznych, realizację imprez kulturalno – oświatowych, koncertów, spektakli, galerii, festynów itp.
  8. Koordynacja organizacji własnych konkursów, przeglądów, festiwali, itp.
  9. Nawiązywanie kontaktów i stałej współpracy z instytucjami i agencjami artystycznymi na terenie województwa i kraju pod kątem poznawania ich aktualnej oferty programowej i wykorzystywania jej przy organizacji imprez.

Czytaj dalej…


OBWIESZCZENIE

Dobroń, dnia 19.11.2019 r.  

OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Dobroniu  uchwały Nr XI/82/19  z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/19 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży w gminie Dobroń, zmieniającej granice obszaru objętego planem miejscowym. Nowe granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny do uchwały z dnia 29 października 2019 r.

         Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego  planu miejscowego w zmienionych granicach.

Wnioski na piśmie należy składać do Urzędu Gminy w Dobroniu, 95-082 Dobroń, ul. 11 Listopada 9 w terminie do 15 grudnia 2019 r.

         Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

         Równocześnie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej ze sporządzaniem w/w planu miejscowego w zmienionych granicach. W związku z powyższym w tym samym terminie i na ten sam adres można składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dobroń. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@dobron.ug.gov.pl w temacie należy wpisać hasło:

– ”Plan dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały, Dobroń Duży”.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest prowadzone.

 

Wójt Gminy Dobroń

 Robert Jarzębak

Uchwała z dnia 29 października 2019 r.

 


Teatr sPokoLeń

Ależ niespodzianka!!!

Próba niedzielna 10 listopada Teatru sPokoLeń już w naszej maleńkiej Sali, która będzie widowiskową.

(Jak wiadomo, sala ta była do wakacji jeszcze biblioteką dobrońską). Snuliśmy plany jak ma wyglądać, co w niej zmienić aby działała jak sala teatralna. Niedługo plany pozostały w sferze marzeń bo: godzina 12.30 pojawiam się na próbie Teatru sPokoLeń do najnowszej naszej sztuki OŻENEK – Gogola. Podjeżdżam pod naszą wymarzoną, wychłodzoną, wywalczoną salkę widowiskową. Podjeżdżam z Asią Słabiak – Szela, która udaje niewinną, że niby tylko pomalowane jest wejście do sali na kolor czarny jaki chciałam … (wcześniej koniecznie musiałam wypić u niej kawę.. – ciekawe czemu tak koniecznie?  ;-))
Wchodzę na salę…… a tam N I E S P O D Z I A N K A !!!!!!!!!!!! Wszyscy ustawieni w kąciku w oczekiwaniu na moją reakcję, bo: cała sala wymalowana dokładnie tak jak sobie to wymyśliłam! Niezwykłym szefem przedsięwzięcia w wielkiej tajemnicy  był Krzysiu Celeban wraz z Szymonem Olechem i Bronkiem Słabiakiem, a wszystko pod pieczą konspiracyjną (również) Pani Dyrektor DCK Moniki Rybak!!! Nie mogę pominąć, wsparcia Rafała Konickiego, Joasi Słabiak – Szela, Oli Konickiej, Wiktorii Kirsz, Łukasza Nowaka!!! Taka sytuacja!
Kochani moi jesteście wspaniali. A przed nami czas magii teatru w maleńkiej, ale własnej Sali.

Teresa Dzielska

Ps. Plan premiery OŻENKU na luty!!!