OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla części wsi Chechło Drugie.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisk.

            Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/215/17 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Drugie

z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Drugie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 maja do 04 czerwca  2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu, bud. B pok. Nr 23    w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobroniu.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dobroń z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi przekazane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam, że  w tym samym terminie i w tym samym miejscu zostanie wyłożona do publicznego wglądu prognoza oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt planu miejscowego, o którym wyżej mowa.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu, mogą też składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy w terminie do dnia 21 czerwca 2019  r.

Uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu albo w formie elektronicznej na adres: planowanie@dobron.ug.gov.pl

W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza do planu miejscowego dla fragmentu wsi Chechło Drugie”. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Dobroń.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.   

Wójt Gminy Dobroń

 Robert Jarzębak


KOMUNIKAT

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Łódź/ Delegatura: Piotrków Trybunalski
tel. 42 611-67-15, fax. 42 611-62-34
e-mail: o-lodz@piorin.gov.pl

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Łódzkie
Powiat:  Pabianicki i miasto Łódź
Agrofag: Mączniak prawdziwy zbóż i traw
Roślina: Pszenżyto ozime, pszenica ozima

Na plantacjach pszenżyta ozimego i pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

Czytaj dalej…


INFORMACJA

W związku ze zmianą osoby pełniącej obowiązki sołtysa oraz koniecznością uprawomocnienia podjętej uchwały  w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów, informujemy mieszkańców SOŁECTWA CHECHŁO DRUGIE, CHECHŁO PIERWSZE, ORPELÓW, iż  wyjątkowo II ratę podatku za 2019 r. (płatną do 15.05.2019 roku) należy uiścić za pośrednictwem banku na rachunek Urzędu Gminy w Dobroniu wskazany w decyzji podatkowej. Wpłaty  gotówkowe dokonywane w Banku Spółdzielczym PA-CO-BANK w Pabianicach są zwolnione z opłat i prowizji. (Koszty opłat i prowizji pokrywa gmina).

Pozostałe raty podatku będą pobierane przez sołtysa ww. sołectw.

Za utrudnienia przepraszamy

Wójt Gminy Dobroń

(-) Robert Jarzębak  


Narodowe Święto Konstytucji

RADA  GMINY  W  DOBRONIU
URZĄD GMINY W DOBRONIU
Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu
oraz Wójt Gminy Dobroń

mają zaszczyt zaprosić
na gminne uroczystości związane z obchodami

ŚWIĘTA  KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

Wójt                                           Przewodniczący
Gminy Dobroń                         Rady Gminy w Dobroniu
 /-/Robert Jarzębak                          /-/ Janusz Szerffel

 

Program uroczystości:

3 Maja 2019 r. :

– 810 zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji i uczestników uroczystości przed Dobrońskim Centrum Kultury
–  820   przemarsz uczestników obchodów do kościoła parafialnego
–  830   uroczysta msza święta,
– po mszy świętej uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku na placu kościelnym,
– przemarsz na ul W. Witosa,   
– zakończenie uroczystości.       


Przerwa w dostawie energii elektrycznej

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

02.05.2019 r. godz. 9-14 Kolonia Ldzań (stacja 3-1238)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.


Gmina Dobroń w ŁWD

W programie „Łódzkie Wiadomości Dnia” TVP3 Łódź wyemitowano materiał z udziałem Gminy Dobroń, w którym mowa jest m.in. o tradycjach wielkanocnych w Dobroniu oraz wznowieniu inwestycji budowy sali gimnastycznej i przedszkola w systemie budownictwa pasywnego w Chechle Drugim.