Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 Gmina Dobroń.

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 Gmina Dobroń

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejowym w Łasku i Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli, Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu zwrócił się do Rady Gminy w Dobroniu z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: 

  • do Sądu Rejonowego w Łasku w sprawach rodzinnych – 1 ławnik;
  • do Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 ławnik.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 52, poz. 55, poz. 60, poz. 125) oraz rozporządzenia Ministra sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. 2011 nr 121 poz. 693).

ŁAWNIKIEM może być osoba, która (art. 158 § 1 u.s.p.):

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Czytaj dalej…


Święto Gminy Dobroń i Festiwal Folkloru

W miniony weekend, w Parku Gminnym w Dobroniu, odbyło się Święto Gminy Dobroń i Festiwal Folkloru. Coroczna impreza przyciągnęła gości, by w sobotę cieszyć zmysły znaną i lubianą muzyką, w niedzielę zaś – barwnym korowodem regionalizmu w wykonaniu Zespołów Pieśni i Tańca „Dobroń”, „Bychlewianka” i „Kocierzewiacy”.

Czytaj dalej…


Informacja!

 

Informujemy, że ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody zapowiadające dalszy wzrost temperatury powietrza, w dniach 13 i 14 czerwca 2019 r. czas pracy w Urzędzie Gminy w Dobroniu został skrócony do godz. 14:00.

 


Konkurs RPO WŁ na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 12 czerwca 2019 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-001-19-poddzialanie-viii-3-3-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-zit/

Więcej informacji o konkursie i Regulamin konkursu dostępne na stronie:

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/konkurs-poddzialanie-viii.3.3-1/2019-

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!