Życzenia!

W tak szczególnym Dniu, wiedząc o tym jak wiele znaczycie w naszym życiu, życzymy Wam, byście miały chwile dla siebie, w których w ciszy odnajdziecie swoje marzenia, odnajdziecie również w bliskich Wam osobach siłę, miłość i piękno, a w otaczającym Was świecie radości istnienia.

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak


Pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Pod koniec marca rusza I nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest
z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O takie wsparcie mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich musi spełniać wymagania określone
w przepisach o prowadzeniu działalności:

– w ramach dostaw bezpośrednich, lub

– przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub

– w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub

– w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub

– w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa EPI może posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działa na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej albo innej umowy. Podmioty wchodzące w skład grupy deklarują wspólną realizację operacji, ubieganie się o przyznanie pomocy i mogą być reprezentowane w tym zakresie przez jednego przedstawiciela. Grupa taka musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Czytaj dalej…


Dotacje dla NGO!

Zarząd województwa łódzkiego podjął decyzję o przyznaniu wsparcia dla organizacji pożytku publicznego na realizację pomysłów dotyczących promocji i rozwoju turystki oraz wydarzeń kulturalnych w 2021 roku.

Do konkursu można zgłaszać przedsięwzięcia majce na celu upowszechnianie i rozwój turystyki na terenie województwa łódzkiego,
Pomysły na wydarzenia kulturalne prezentujące dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa

👉Nabór ofert potrwa do 12 marca 2021 r. Można pozyskać nawet 70 tys. zł przy minimalnym wkładzie własnym – 10 procent koszów realizacji zadania.
👉Szczegółowe informacje na temat obu konkursów są stronach:
www.bip.lodzkie.pl
www.ngo.lodzkie.pl


Podatek!

Podatek od nieruchomości 2020: Co się zmieni i jaka podwyżka nas czeka? -  GazetaPrawna.pl

W związku ze zbliżającym się terminem zapłaty I raty podatku, Wójt Gminy Dobroń informuje, iż dokonanie płatności możliwe będzie przelewem na rachunek wskazany w decyzji podatkowej, gotówka w banku PA-CO-BANK oraz u sołtysów (za wyjątkiem sołectwa Dobroń Mały).


Agroexpress w naszej gminie!

28 lutego br. w programie „Agroexpress” TVP3 Łódź wyemitowano materiał z udziałem Gminy Dobroń, w którym mowa jest m.in. o atrakcji turystycznej jaką jest „Dobronianka”. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Oglądaj: 7.12 minuta.


Przerwa w dostawie energii elektrycznej!

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

04.03.2021 r. godz. 8-15 Zimne Wody (stacja 3-1239),

05.03.2021 r. godz. 8-15 Markówka (stacja 3-0457), Wincentów (stacja 3-0963), Wymysłów Francuski
(stacja 3-0951, 3-2078), Wymysłów-Piaski  (stacja 3-0548, 3-0549)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobroń, 19.02.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Czytaj dalej…


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 18.02.2021 r.

Znak: 6733.14.2020

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

             Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

 zawiadamia, że 18 lutego 2021 r. została wydana decyzja Znak: 6733.14.2020 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu średniego ciśnienia w granicach gminnej drogi (działka Nr 265/1) w obrębie geod. Dobroń Mały.

            Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.

            Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 04.03.2021 r.

 

 

 

Data umieszczenia obwieszczenia: 18.02.2021 r. – 04.03.2021 r.