Informacja!

W związku z planowaną aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobroń, informuję, że właściciele obiektów wpisanych do ww. ewidencji mogą zgłaszać uwagi.

Jeśli mają Państwo uwagi dotyczące ewidencji – propozycje obiektów (domy, kapliczki itp.), które według Państwa mają wartość zabytkową, a zostały pominięte lub uznają, że wpisany obiekt  nie posiada już walorów zabytkowych, prosimy o przesłanie wniosku podpisanego przez właścicieli nieruchomości, której on dotyczy, który musi zawierać:

 • imię nazwisko/imiona i nazwiska bądź nazwę jednostki organizacyjnej wraz
  z adresem/ami wnioskodawców,
 • oznaczenie nieruchomości (dokładny adres) oraz obiektu, którego dotyczy,
 • uzasadnienie wniosku o wykreślenie/ujęcie obiektu z ewidencji zabytków,
 • dokumentację fotograficzną wnioskowanego obiektu.

Wnioski należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2019 r.

Wszystkie wnioski przekazane zostaną do pracowników firmy dokonującej na zlecenie gminy aktualizacji. Jednocześnie informuję, że wybrana firma będzie przeprowadzała weryfikację zabytków również w terenie.

Informuję, iż aktualnie obowiązująca ww. ewidencja dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Dobroń przy ulicy 11 Listopada 9 (I piętro pokój nr 15).

Sprawę prowadzi stanowisko gospodarki nieruchomościami  tel. 43 677 26 83 wew. 124.

Przypominamy, że Wójt Gminy Dobroń prowadzi Gminną Ewidencje Zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Właścicieli obiektów ujętych w ewidencji zachęcamy do zapoznania się z przepisami ustawy.

 


Przerwa w dostawie energii!

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

13.09.2019 r. godz. 8-15  Orpelów Numerki

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.


Nowe stawki opłat za odbiór odpadów od 1 września 2019 r.

https://wolomin.org/wp-content/uploads/2017/04/smieci-logo-809x500.jpg 

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że od dnia 01 września 2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki zostały przyjęte Uchwałą Nr VIII/56/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Nowe stawki opłat wynoszą odpowiednio:

– 10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny.

– 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Ważne:

 • zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji;
 • właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu;
 • w związku ze zmianą wysokości opłaty mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji;
 • terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie;
 • w przypadku wcześniejszego uregulowania opłaty za miesiąc wrzesień lub kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od dnia 01.09.2019r.;
 • w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, będzie ono stanowiło podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.