Full name:
Emilia Jardzioch
Nickname:
EJ
Website:
Description:

Posts by EJ

Nowa inwestycja w Mogilnie!

W listopadzie 2020 r. do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”. Zadanie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskich w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poddziałanie IV.3.1. Ochrona powietrza – ZIT.

Wniosek spełnił warunki formalne oraz kryteria oceny pod kątem zgodności ze strategią ZIT i w związku z tym został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w celu przeprowadzenia dalszych etapów oceny. Następnie wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, w wyniku której otrzymał 88,52 % punktów. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 221/21 z dn. 16.03.2021 r. wybrał projekt do dofinansowania.

Read more…


Bezpłatne konsultacje!

Województwo Łódzkie oraz Szpital Kopernika w Łodzi zaprasza mieszkańców województwa do wzięcia udziału w bezpłatnych konsultacjach i badaniach lekarskich w ramach akcji profilaktyki onkologicznej.

W soboty 22 maja, 29 maja oraz 12 czerwca w godz. 9:00-14:00 na terenie Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej (ul. Paderewskiego 4) lekarze onkolodzy będą udzielać bezpłatnych porad z zakresu:

  • chorób piersi
  • chorób jelita grubego
  • chorób nowotworowych żołądka
  • nowotworów skóry (wraz z badaniem znamion skórnych)
  • ginekologii onkologicznej (wraz z badaniem cytologicznym)
  • zdrowego żywienia

Panie w wieku 50+ zapraszamy na bezpłatną mammografię.

W razie konieczności, uczestnicy akcji otrzymają w czasie konsultacji skierowania na dalsze badania.

Zapisy i szczegółowe informacje 14 maja w godzinach 9:00-14:00 pod numerem 42 689 57 57 ub mailowo pod adresem profilaktyka@kopernik.lodz.pl.

Zachęcamy mieszkańców województwa, by nie obawiali się i nie odkładali badań i konsultacji onkologicznych.

Zapraszamy!!!


Przypomnienie o obowiązku wniesienia opłat za alkohol

Urząd Gminy Dobroń przypomina, że z dniem 31 maja 2021 r. upływa termin wnoszenia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Niedopełnienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie opłatę powiększoną o 30% tej opłaty (art.18 ust.12b w/w ustawy).

Read more…


Podatki!

W związku ze zbliżającym się terminem zapłaty II raty podatku, Wójt Gminy Dobroń informuje, iż dokonanie płatności możliwe będzie przelewem na rachunek wskazany w decyzji podatkowej, gotówka w banku PA-CO-BANK oraz u sołtysów.


Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich  mieszkańców Polski również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.

Read more…


Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dnia 3 maja 2021 roku o godzinie 12:00 odbyła się msza święta w kościele pw. św. Wojciecha w Dobroniu, z okazji 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz uroczystość NMP Królowej Polski. Ze względu na trwającą pandemie koronowirusa nie było licznych delegacji oraz uroczystego przemarszu. W tych ważnych uroczystościach wzięli udział Przewodniczący Rady gminy Dobroń Janusz Szerffel wraz z delegacją pracowników JST. Po mszy świętej Przewodniczący Rady wraz z delegacją złożyli wiązankę przy obelisku na placu kościelnym i cmentarzu parafialnym, zapalono również znicze. Mimo pandemii oraz licznych restrykcji Gmina Dobroń pamięta o tym ważnym święcie dla naszej Ojczyzny.

Read more…


Międzynarodowy Dzień Strażaka

Z okazji dzisiejszego święta wszystkim Strażakom oraz Druhom i Druhnom Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Dobroń składamy życzenia bezpiecznych powrotów do domu wraz z podziękowaniami za niesienie bezinteresownej pomocy na rzecz lokalnej społeczności.

Dziękujemy za empatię i wrażliwość na los drugiego człowieka, za pełną gotowość do niesienia pomocy, za godny naśladowania upór oraz konsekwencję w działaniu na rzecz innych, a także rycerską odwagę i niezłomność z jaką stajecie do walki o bezpieczeństwo i życie ludzi.

Niech zasłużone poczucie spełnienia i satysfakcji towarzyszy Wam każdego dnia, a doroczny Dzień Strażaka niech przypomina Wam o wielki zaufaniu i uznaniu, jakim cieszycie się w społeczeństwie.

Przyjmijcie najlepsze życzenia powodzenia w pracy, społecznym działaniu i życiu osobistym.

      Przewodniczący Rady Gminy                        Wójt Gminy
      Janusz Szerffel                                       Robert Jarzębak


Konkurs Grantowy!

Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2021” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje, instytucje oraz grupy, które mają siedzibę i działają na terenie gmin: * Buczek, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Szczerców, Zelów.

Termin naboru: 28.04.2021 r. – 28.05.2021 r.
•Czas trwania projektu: 3-6 miesięcy
•Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł 

Read more…