Full name:
Daria Kajzer
Nickname:
DK
Website:
Description:

Posts by DK

Co warto wiedzieć o identyfikatorze rachmistrza

Rachmistrzowie spisowi zaczną odwiedzać respondentów, którzy do tej pory nie spisali się przez Internet, na infolinii lub w trakcie wywiadu telefonicznego.

Rachmistrza, który odwiedza respondenta w celu przeprowadzenia wywiadu spisowego można poprosić o wylegitymowanie się oficjalnym identyfikatorem. Każdy rachmistrz powinien mieć go przy sobie i okazać na prośbę respondentowi.

Identyfikator musi zawierać następujące informacje:

  1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
  2. numer identyfikatora oraz hologram,
  3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
  4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
  5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony,
  6. informację na odwrocie, na terenie jakiego województwa rachmistrz jest upoważniony do zbierania danych.

W przypadku dalszych  wątpliwości warto skorzystać z  pozostałych możliwości weryfikacji rachmistrza jakie zapewniło Centralne Biuro Spisowe. Można to zrobić m.in. poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/

Read more…


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 12.07.2021 r.

Znak: 6733.7.2021

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 

            Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

 zawiadamia, że 12 lipca 2021 r. została wydana decyzja Znak: 6733.7.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Markówka” na działkach nr 132/2 i 132/3 położonych w obrębie geod. Markówka, gmina Dobroń.

            Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.

            Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 26.07.2021 r.                                                                                                         

                                                                                                             Wójt Gminy
                                                                                                           Robert Jarzębak

 

Data umieszczenia obwieszczenia: 12.07.2021 r. – 26.07.2021 r.