Spotkanie informacyjne!

Uprzejmie informuję, iż w dniu 28 czerwca br. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi organizuje bezpłatne spotkania informacyjne pn. „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs w ramach Działania X.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”. W czasie spotkania zostaną omówione cele i założenia konkursu, w tym w szczególności typy projektu, kryteria wyboru projektów. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy ul. Traugutta 21/23 – XVII piętro, w godz. 10:00 – 12:20 (rejestracja uczestników od godz. 9:45).  W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3538-spotkanie-informacyjne-pn-powrot-na-rynek-pracy-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-konkurs-w-ramach-dzialania-x-1-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020 do dnia 26 czerwca 2019 r.


Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 Gmina Dobroń.

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 Gmina Dobroń

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejowym w Łasku i Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli, Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu zwrócił się do Rady Gminy w Dobroniu z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: 

  • do Sądu Rejonowego w Łasku w sprawach rodzinnych – 1 ławnik;
  • do Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 ławnik.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 52, poz. 55, poz. 60, poz. 125) oraz rozporządzenia Ministra sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. 2011 nr 121 poz. 693).

ŁAWNIKIEM może być osoba, która (art. 158 § 1 u.s.p.):

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Czytaj dalej…