Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim Sołtysom z terenu Gminy Dobroń, najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej, realizacji zamierzonych przedsięwzięć a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami i pracownikami gminy. Jednocześnie składamy najserdeczniejsze podziękowania i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

Przewodniczący Rady Gminy                Wójt Gminy Dobroń
             Janusz Szerffel                               Robert Jarzębak
            wraz z Radnymi                        wraz z pracownikami
                                                           Urzędu Gminy w Dobroniu


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

 Dobroń, dnia 11.03.2021 r.

Znak: 6733.3.2021                                                         

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

              Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

 zawiadamia, że 11 marca 2021 r. została wydana decyzja Znak: 6733.3.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na „budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PCV o przekroju 160 mm i długości ok. 130 mb o przebiegu po działkach nr 16 i 107/1 wraz z przyłączem do działki nr 14/22 obręb Wymysłów Francuski, poza granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.

            Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 25.03.2021 r.

 

Robert Jarzębak
Wójt Gminy Dobroń

 

Data umieszczenia obwieszczenia: 11.03.2021 r. – 25.03.2021 r.