Program Wieloletni „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” w 2021 r.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzył wniosek Gminy Dobroń o przyznanie dotacji na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku. Dofinansowanie zadania polega na udzielaniu pomocy w formie posiłku,  świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,  świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W dniu 19 marca 2021 r. została podpisana przez Wójta Gminy Dobroń Roberta Jarzębaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ilony Mudzo Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego w wysokości  11.439 zł, przy udziale środków własnych Gminy w wysokości 7.626 zł w całkowitym koszcie realizacji programu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu w 2021 roku.


Konkurs „SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego”rozpoczęty

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs, w ramach którego zostanie wybrany „Sołtys na Plus Województwa Łódzkiego”. Kandydatów do konkursu można zgłaszać do 30 kwietnia 2021 roku. Mogą to zrobić rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne, a także organizacje pozarządowe Ochotnicza Straż Pożarna, koła gospodyń wiejskich, organy władzy samorządowej. Więcej informacji: https://tiny.pl/rnvb7