Obwieszczenie Wójta Gminy

Dobroń, dnia 14.04.2021 r.

Znak: 6733.5.2021 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

  

            Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w dniu 02.04.2021 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez firmę P4 Spółka z o. o. z/s w Warszawie, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Wronę z Warszawy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na przebudowie konstrukcji wieży stalowej stacji bazowej telefonii komórkowej BT33963 znajdującej się na działce nr 46/2 położonej w obrębie geodezyjnym Chechło Drugie, gmina Dobroń.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie i wypowiedzieć się wobec zawartych w nim informacji, dowodów i propozycji rozstrzygnięcia – przed wydaniem decyzji – w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 14.04.2021 r. – 28.04.2021 r.