Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 Gmina Dobroń.


Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 Gmina Dobroń

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejowym w Łasku i Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli, Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu zwrócił się do Rady Gminy w Dobroniu z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: 

  • do Sądu Rejonowego w Łasku w sprawach rodzinnych – 1 ławnik;
  • do Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 ławnik.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 52, poz. 55, poz. 60, poz. 125) oraz rozporządzenia Ministra sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. 2011 nr 121 poz. 693).

ŁAWNIKIEM może być osoba, która (art. 158 § 1 u.s.p.):

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie mogą być (art. 159 § 1 u.s.p.):

1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)   duchowni;

7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)   funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)   radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin (art. 162 § 1 u.s.p):

  • prezesi właściwych sądów;
  • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
  • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi Radom Gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. 2011 nr 121 poz. 693) dostępnej nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Dobroniu, pokój nr 5, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobroniu oraz na stronie internetowej www.ms.gov.pl

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają formalnych wymagań, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się Rady Gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, zamieszkuje lub prowadzi działalność gospodarczą.

Do karty zgłoszonej przez grupę pięćdziesięciu obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (art. 162 § 4 u.s.p.).

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenie na kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście (art. 162 § 6 u.s.p.).

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym popisem w odpowiedniej rubryce karty.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy powinna być wybrana osoba wykazująca się szczególną znajomością spraw pracowniczych.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429, z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730, 752), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 3, 4, powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizacje społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów praca, dołącza się również aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lun zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Stosowne dokumenty powinny być opatrzone data nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Kandyda na ławnika ponosi koszty uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz koszty wystawienia zaświadczenia lekarskiego. Także koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia ponosi podmiot, którego dotyczy zaświadczenia lub odpis.

Rada Gminy zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

Karty zgłoszeń kandydatów ma ławników składa się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, pokój nr 5. Wszelkich informacji zwianych z wyborem ławników udzielają pracownicy Biura Rady Gminy – (43) 677 21 30 wew. 122 lub (43) 677 26 83 wew. 122.

Wyświetleń 665