Pomoc dla uczniów.


INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DOBROŃ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Dobroniu (pokój nr 6) w terminie do 15 września br. Wnioski przyjmowane są na drukach dostępnych w Urzędzie Gminy w Dobroniu – pokój nr 6 oraz poniżej.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód członków rodziny
w postaci:

 1. zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym okres złożenia wniosku o udzielenie pomocy materialnej;
 2. zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok lub decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej;
 3. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 4. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny niepodlegającego opodatkowaniu ( np. kwoty diet otrzymanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne i obywatelskie, stypendia przyznawane przez szkołę, alimenty na rzecz dzieci, dochody uzyskane
  z gospodarstwa rolnego);
 5. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku albo nakaz płatniczy za ten rok;
 6. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeśli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugoda sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 7. kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy, przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 8. dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny
 9. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej
  z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są w oparciu o „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobroń”. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

– są stałymi mieszkańcami gminy Dobroń (zamieszkują na terenie gminy Dobroń),

– rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych w art. 90b ust. 3 ustawy o systemie oświaty,

– miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kryterium dochodowe wynosi:

– dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł;

– dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł. 

Formy udzielania stypendium szkolnego:

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania a także udziału w zajęciach edukacyjnych, realizowanych poza szkołą,
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania np. opłata za zakwaterowanie, za dojazdy do szkoły, za naukę (czesne) itp. dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów,
 4. świadczenia pieniężnego jeżeli Wójt Gminy uzna, że formy o których mowa w pkt. 1 – 3 nie są możliwe lub celowe.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

– śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,

– klęski żywiołowej,

– wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia,

– urodzenia dziecka

– innych szczególnych okoliczności.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego zasiłku szkolnego.

Wyświetleń 442