Informacja!


W związku z planowaną aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobroń, informuję, że właściciele obiektów wpisanych do ww. ewidencji mogą zgłaszać uwagi.

Jeśli mają Państwo uwagi dotyczące ewidencji – propozycje obiektów (domy, kapliczki itp.), które według Państwa mają wartość zabytkową, a zostały pominięte lub uznają, że wpisany obiekt  nie posiada już walorów zabytkowych, prosimy o przesłanie wniosku podpisanego przez właścicieli nieruchomości, której on dotyczy, który musi zawierać:

  • imię nazwisko/imiona i nazwiska bądź nazwę jednostki organizacyjnej wraz
    z adresem/ami wnioskodawców,
  • oznaczenie nieruchomości (dokładny adres) oraz obiektu, którego dotyczy,
  • uzasadnienie wniosku o wykreślenie/ujęcie obiektu z ewidencji zabytków,
  • dokumentację fotograficzną wnioskowanego obiektu.

Wnioski należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2019 r.

Wszystkie wnioski przekazane zostaną do pracowników firmy dokonującej na zlecenie gminy aktualizacji. Jednocześnie informuję, że wybrana firma będzie przeprowadzała weryfikację zabytków również w terenie.

Informuję, iż aktualnie obowiązująca ww. ewidencja dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Dobroń przy ulicy 11 Listopada 9 (I piętro pokój nr 15).

Sprawę prowadzi stanowisko gospodarki nieruchomościami  tel. 43 677 26 83 wew. 124.

Przypominamy, że Wójt Gminy Dobroń prowadzi Gminną Ewidencje Zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Właścicieli obiektów ujętych w ewidencji zachęcamy do zapoznania się z przepisami ustawy.

 

Wyświetleń 438